ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u srijedu  31.03.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen Dnevni red:

AD1.   Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2.   
a) Informacija o realizaciji zaključaka  4. sjednice OV-a,
b) Informacija o realizaciji zaključaka OV-a don. u 2020.g

AD3. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica za period 2016.-2025.g.–donešena
AD4. Odluka o usvajanju Završnog računa za 2020. Godinu-donešena
AD5. Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu-nije usvojen
AD6. Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „ Transfer za mlade“ Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021.god.-donešena
AD7.    
a)  Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije,
b)  Odluka o imenovanju članova OIK-donešene
AD8.  Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Jablanica za 2021.g.-donešen
AD9.  Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-usvojen
AD10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2020. g. sa Informacijom o  realizaciji Programa rada OV za 2020.g.-nije usvojen
AD11. Izvještaj o radu komisija OV-a za 2020.g.
AD12.  Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2020. godinu sa Izvještaj o radu inspektora za 2020.godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica za 2020. godinu- usvojeni
AD13.  Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2020.g.-.usvojen  
AD14.    
a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu-usvojen
b)Program rada JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu sa Program soc. zaštite stanov. Općine Jablanica-donešen

AD15. Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020.g.-usvojeni
AD16. Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.g.-usvojeni
AD17. Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.-usvojeni
AD18. Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i NO za 2020.g.-usvojeni
AD19. Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.-usvojeni
AD20. Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2020.godinu-usvojeni
AD21. Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2020. godinu-usvojen
AD22.    
a) Odluka o davanju na privremeno upravljanje i održavanje Gravitacionog vodovoda Šanica-donešena;  
b) Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme-donešena

AD23. Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija –davanje saglasnosti-donešena, data saglasnost
AD24. Odluka o načinu i uslovim prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom Području-donešena
AD25. Rasprava o Inicijat. vijećnika  Idriza Čilić, donošenje–Plan asfaltiranja puta Krstac-Štrbine- Dobrigoš.-Topalov G.-usvojena inicijativa
AD27. Rasprava o informacijama-u okviru tačke dnevnog reda donešen Zaključak