Organizacije civilnog društva

Kroz prethodni petogodišnji period Općina je za jedan od ciljeva imala da potpomogne razvoj OCD-a (organizacija civilnog društva). Na osnovu dostavljenih podataka može se smatrati da je sektorski cilj „Razvoj kapaciteta svih subjekata društvenog razvoja za razvijanje i implementaciju projekata i ostvarenje 90% finansiranja projekata OCD-a putem programskog budžetiranja općine“ djelimično ostvaren jer je općina Jablanica osigurala podršku od strane EU za 4 projekta, što je više od planiranih aktivnosti, a na godišnjem nivou je pripremala u prosjeku? deset projektnih aplikacija kao što je i postavljeno sektorskim indikatorom. Organizacije civilnog društva koje su uzele aktivno učešće u navedenim projektima su Omladinski klub „Pod istim suncem“, omladinska organizacija „Narenta“, omladinski kulturni centar  „Urban Art“, te Vijeće mladih Jablanica.
Međutim, za većinu nevladinih organizacija glavni problemi mogu se definisati kao nedostatak finansijskih i drugih materijalnih sredstava. Ti finansijski problemi se uglavnom ogledaju u nedovoljnoj stručnosti i osposobljenosti njihovih članova za prikupljanje eksternih finansijskih sredstava.
Ipak, prilikom provedbe UNDP-ovog LOD projekta (Reinforcement of Local Democracy-LOD/Jačanje lokalne demokratije) određeni broj omladinskih organizacija je uspio da zadovolji kriterije i napiše kvalitetne projekte. S tim u vezi potrebno je dodatno obezbjediti obuku predstavnika NVO sektora, mladih na području općine i svih drugih zainteresovanih organizacija i pojedinaca u cilju pisanja projekata koji zadovoljavaju kriterije eksternih donatora.
Prema pokazateljima dostavljenim od strane Općine, u prethodnom periodu na godišnjem nivou je finansirano između 22-27% OCD-a putem programskog budžetiranja Općine, odnosno odabir projekata vršen je prema usvojenoj LOD Metodologiji. Tokom 2018.g. 9 omladinskih organizacija i 14 drugih organizacija civilnog društva realizirali su projekte vrijednosti 18.000 KM. Od ukupnog broja projekata, tri su bila strateška.
Općina Jablanica ima relativno dobro razvijeno civilno društvo. Posebno su aktivna omladinska udruženja, koja nerijetko učestvuju u realizaciji strateških projekata. Potrebno je iskoristiti njihovu aktivnost i dodatno ih ojačati za privlačenje finansijskih sredstava iz razvojnih fondova. Potrebno je aktivno raditi na razvoju i promociji civilnog društva i stvoriti tehničke i prostorne preduslove za efikasniji rad omladinskih organizacija (uređenje kino sale u savremeni multifunkcijski kongresni centar).