Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

Pomoćnik načelnika: Nermin Kovačević dipl.prav.
+387 36 751300;
Fax: +387 36 753 215;

1.    Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
3.    Inicira donošenje, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblastima prostornog uređenja, planiranja komunalne infrstrukture, kao i u drugim oblastima za koje je osnovana;
4.    Analizira stanje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
5.    Rješava u upravnim stvarima i prati stanje i poduzima upravne i druge mjere u oblastima za koje je osnovana;
6.    Stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana.

Nadležna je za:
a)    poslove iz oblasti uređenja i korištenja građevinskog zemljišta i javnih površina;
b)    poslove urbanizma i građenja;
c)    poslove stambeno-komunalne djelatnosti te utvrđivanje naziva naseljenih mjesta i ulica,
d)    poslove obračuna naknade i praćenja naplate sredstava po osnovama iz oblasti za koje je osnovana;
e)    zaštitu i unapređenje čovjekove okoline;
f)    kvalitet stanovanja, uređenje naselja, ulica, trotoara i komunalnih objekata,
g)    saobraćajnu povezanost općine, lokalnu infrastrukturu;
h)    poslove evidencije stambenog fonda općine, te stambenih zgrada koje su neuslovne zbog dotrajalosti;
i)    poslove evidentiranja i procjenu šteta na individualnim i kolektivnim stambenim objektima;
j)    izradu planova sanacije i rekonstrukcije individualnih stambenih objekata i objekata u vlasništvu općine;
k)    poslove iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
l)    druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

OBRASCI I ZAHTJEVI