ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica održana dana 27.06.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.  Sjednica je prekinuta u 16,00 sati i  nastavljena dana 04.07.2023. godine u 9,00 sati. Završena je dana 04.07.2023. godine u 15,35 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika OV-a.

    
D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a – donesen 1 zaključak
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog – nije donesena, u okviru ove tačke donesen 1 zaključak
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta/ Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
5.    Odluka o donošenju i provođenju izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“ – prijedlog – donesena, u okviru ove tačke donesen 1 zaključak
6.    Odluka o dopuni  Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija – prijedlog - donesena
7.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu  - prijedlog- donesena
8.    Odluka o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog - donesena
9.    Odluka o visini cijene usluge vodosnadbijevanja – prijedlog - donesena
10.    Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2023./2024. godinu – prijedlog - donesena
11.    Odluka o imenovanju Komisije za stipendije – prijedlog - donesena
12.    Odluka o privremenom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – prijedlog - donesena
13.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javna priznanja – prijedlog - donesena
14.    Odluka o izmjeni Odluke o radu i održavanju pijace – prijedlog - nije donesena
15.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za implementaciju-prijedlog - donesena
16.    Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Jablanica-prijedlog - donesena
17.    Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora člana Upravnog odbora JU Muzej „ Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica-prijedlog - donesena
18.    Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora članova Školskog odbora JU „ Srednja škola“ Jablanica-prijedlog – donesena, u okviru ove tačke donesen je 1 Zaključak   
19.    Rasprava o informacijama – vođena rasprava