ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA- USVOJEN BUDŽET ZA 2022. GODINU

Sjednica je održana dana 30.12.2021. godine (četvrtak), u Konferencijskoj sali Hotela Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završila u  16:05 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.
Na sjednici je utvrđen slijedeći:

Dnevni red

AD1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donesena dva zaključka
AD3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu- donešena
AD4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i visini  i načinu ostvarenja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica-donešena
AD5.    Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu - usvojen
AD6.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu –donešena
AD7.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – donešen uz zaključak
AD8.    Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar – mart 2022. godine-povučena
AD9.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u Općini Jablanica za period januar-mart 2022.-donešena
AD10.    Odluka o povjeravanju na upravljanje groblja/harema- donešena
AD11.  Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica - donešena
AD12.  Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica-donešena
AD13.  Odluka o utvrđivanju javnog interesa – BH Telecom d.d. Sarajevo -donešena
AD14.  Plan rada Općine Jablanica za 2022. g.-donešen uz zaključak
AD15.  Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.-donešen uz zaključak
AD16.  Plan korištenja javnih površina na području općine Jablanica za 2022. g. - donešen
AD17.  
a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“ -donešen zaključak
b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Jablanica“ – donešen zaključak
AD18.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava