ODRŽANA 1. SJEDNICA KOLEGIJA VIJEĆA

Sjednica Kolegija održana je u petak 22.01.2021. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća, sa početkom u 07,45 sati, a završen u 9,40 sati.

         D N E V N I  R E D

1.    Pripreme za 2. sjednicu Općinskog vijeća  
2.    Razno

 
AD 1 Pripreme za 2. sjednicu Općinskog vijeća. Kolegij je utvrdio dnevni red 2. sjednice OV-a sa 20 tačaka dnevnog reda i ista će biti održana dana 29.01.2021.godine (petak) u Kino sali sa početkom u 9,00 sati.

AD 2 Razno