ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA-PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA EMIR MURATOVIĆ (SDA)

Sjednica je održana  u  srijedu,  13.01.2021. godine, u Kino-sali, sa početkom u 10,00 sati, a završena u 11,04 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednici je  usvojen slijedeći Dnevni red:  

AD1 Informacija o preuzimanju dužosti Općinskog načelnika-data informacija o  preuzimanju dužnosti Općinskog načelnika
AD2 Verifikacija mandata vijećnika
a)    Izbor verifikacione komisije-izabrana Komisija
b)    Verifikacija mandata-verificirani mandati Općinskim vijećnicima
c)    Svečana izjava-data svečana izjava
AD3 Izbor stalnih komisija  Općinskog vijeća
         -Komisija za izbor, imenovanja i mandatno – imunitetska pitanja-izabrana Komisija
         -Komisija za statutarna pitanja i propise-izabrana Komisija
AD3 Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća-za predsjedavajućeg  Općinskog vijeća Jablanica izabran je Emir Muratović, vijećnik SDA
AD4 Izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća-za zmjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jablanica izabran je Đemal Macić, nezavisni vijećnik