JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME UZ OBAVEZAN PROBNI RAD OD 3 MJESECA

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: : 2/09 , 8/16 i 2/20) i člana 4.stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 8/20, 10/20 i 3/23), Općinski načelnik dana 06.07.2023. godine raspisuje:


J A V N I   O G L A S
Za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno radno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca


• Općina Jablanica, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove:

1. Namještenik: Viši referent – matičar......................................................................1 IZVRŠILAC
na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca.
2. Namještenik: Viši referent - matičar u Mjesnim uredima .......................................1 IZVRŠILAC
na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca.
3. Namještenik: Viši referent za poslove protokola i prijemne kancelarije ...........1 IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

• Općina Jablanica, Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu:

4. Namještenik: Referent – vatrogasac...................................................................1 IZVRŠILAC
na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca.


USLOVI:
Opći uslovi:

Opći uslovi za pozicije 1., 2., 3. i 4. propisani su u skladu sa odredbama člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena spsobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH).

Pored općih uslova kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove.

Posebni uslovi:
Pozicija 1: -SSS- IV stepen srednja škola - gimnazija, upravna ili ekonomska škola, položen stručni upravni ispit, stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža.

Pozicija 2: - SSS- IV stepen srednja škola - gimnazija, upravna ili ekonomska škola, položen stručni upravni ispit, stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža.

Pozicija 3: -SSS- IV stepen srednja škola - gimnazija, upravna ili ekonomska škola, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru (sve korisničke aplikacije u službi: WORD, EMAIL, Internet, primjena i korištenje AV zaštite), 10 mjeseci radnog staža.
Pozicija 4: -SSS-V/III-KV stepen vatrogasnog, mašinskog, građevinskog, metalskog, saobraćajnog ili drugog smjera tehničke struke, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, položen vozački ispit za vozača "B" ili „C“kategorije, 6 mjeseci radnog staža u struci nakon završene SSS.  


Uz prijavu na Javni oglas, u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci, prilažu se slijedeći dokumenti:
1.    Kratka biografija sa naznakom adrese i kontakt telefonom (može biti navedeno u prijavi na javni oglas);
2.    Diploma/svjedočanstvo o završenoj školi (odnosno nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
3.    Ovjerena kopija lične karte;
4.    Ovjerena kopija vozačke dozvole za poziciju 4;
5.    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6.    Uvjerenje o  položenom stručnom ispitu za matičara za poziciju 1 i poziciju 2;
7.    Uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca za poziciju 4;
8.    Certifikat o poznavanju rada na računaru za poziciju 1, 2 i poziciju 3;
9.    Uvjerenje ili potvrda o radnom stažu od strane poslodavca;
10.    Izvod iz matične knjige rođenih;
11.    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseca,
12.    Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran)
13.    Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine – ne starije od tri mjeseca (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran)
14.    Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti F BiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerava općinski organ).

Napomene:
Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih  porodica HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj: 6/18, 4/21 i 7/22) prednost pri zapošljavanju imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata na pozicije 1., 2., i 3. koji nemaju položen stručni ispit, s tim da je kandidat koji bude primljen u radni odnos dužan, u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos, položiti stručni ispit.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata na pozicije 1. i 2. koji nemaju položen stručni ispit za matičara, s tim da je kandidat koji bude primljen u radni odnos dužan, u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos, položiti stručni ispit za matičara.

Sa kandidatima na pozicije 1., 2., i 3. koji dostave potpunu i blagovremenu prijavu Komisija će provesti intervju na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obavezni na intervju ponijeti ličnu kartu.

Kandidati za poziciju 4. koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupa testiranju. Testiranje svih kandidata uključuje pismeni test znanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva i provjeru fizičke sposobnosti prema Planu i programu obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za prolazak na provjeri fizičke sposobnosti kandidat treba uspješno zadovoljiti 3 od 5 vježbi. Kandidati će o datumu i vremenu testiranja biti obaviješteni blagovremeno. Kandidat koji ne pristupi testiranju, odnosno ne položi test znanja ili ne zadovolji provjeru fizičke sposobnosti, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira. Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranjima obavit će se intervju.

Izabrani kandidati za sve pozicije će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zasnivanja radnog odnosa.  

Rok za prijavu na Oglas je 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

OPĆINA JABLANICA, OPĆINSKI NAČELNIK,
Ul.Pere Bilića 15, 88420 Jablanica, sa naznakom : „JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA -NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pojašnjenje za aplikante - pozicija 4   
                                                                                                                                 
Bosna i Hercegovina    
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton                                                                        
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:  01-30-1513-1/23
Jablanica, 06.07.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
   Damir Šabanović