JAVNI KONKURS ZA PRIJEM ODGAJATELJA U RADNI ODNOS U JU DJEČIJE OBDANIŠTA "PČELICA" JABLANICA

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj:152-1/23 od 10.07.2023, Upravni odbor Javne ustanove Dječije obdanište "Pčelica" Jablanica raspisuje:


KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

1. Odgajatelj -   na određeno vrijeme do 31.07.2024.  godine - 2 ( dva ) izvršioca

2. Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:
-Stepen stručne spreme - VSS/VŠS , Bolonjska deklaracija ( 180 ECTS, 240 ECTS )
-Vrsta fakulteta- Nastavnički fakultet – predškolski odgoj ili Pedagoška akademija-  predškolski odgoj,
-Radno iskustvo- 1 godina
-Položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.

3. Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti (orginal ili ovjerene kopije):
   - Diplomu o završenoj školskoj spremi,
   - Uvjerenje o radnom iskustvu,                  
   - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
   - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
   - Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.
Prijave slati na adresu:
Javna ustanova Dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul. Komune Vejle bb (za konkursnu komisiju).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Izabrani kandidat treba dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova Dječije obdanište "Pčelica"
Jablanica
Upravni odbor
Broj: 153-1/23
Jablanica, 10.07.2023. godine

Predsjednica Upravnog odbora
Dženana Delalić s.r.