ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana dana 24.06.2021. godine (četvrtak), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 12,40 sati. Sjednici je proisustvovalo  17 vijećnika. Na sjednici je usvojen slijedeći

D N E V N I   R E D:

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice  OV-a
AD3 Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2021.g.-nakon rasprave, povučena
AD4 Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2021/2022 godinu-donesena    
AD5 Odluka o imenovanju Komisije za stipendije-donesena
AD6 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ – davanje saglasnosti-nakon rasprave, povučena
AD7 Odluka o zatvaranju kolektivnog centra „Gornja Kolonija”-donesena
AD8 Rasprava o informacijama-vođena rasprava o informacijama