Stanje javne infrastrukture i javnih usluga

Cestovna mreža

U periodu od 2014. – 2017. godine rekonstrusani su putni pravci: put za naselje Baćinu u dužini 750 m, put za naselje Dobrinja u dužini od  950m,  lokalni put Žarnik-Glogošnica u  dužini od  1100 m, putni pravac Lendava –Topalov Greb u dužini od 1800m,  lokalni put Ravna-Bijela u dužini od 1150m, lokalni put za naselje Šanicu u dužini od 1000 m i lokalni put Rodići –Lokve u dužini od 650m. U užem urbanom području rekonstruisano je sljedeće: Ulica Omladinsko šetalište u dužini od 350m, ulica Pere Bilića u dužini od 160m, ulica Branilaca grada u dužini od 320 m, ulica Doljanka u dužini od 210m.

Općina Jablanica je u proteklim godinama uložila značajna finansijska sredstva u izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva. Tako je u proteklom periodu mreža asfaltiranih nekategorisanih puteva sa 46 km u 2013. godini proširena na cca 53 km u 2017. godini, odnosno povećana je za 15,2%., Ukupna dužina asfaltiranih nekategorisanih puteva iznosi 58,24% u odnosu na ukupnu dužinu nekategorisanih puteva (ukupno 91 km nekategorisanih puteva). U narednom periodu neophodno je investirati u zaštitu škarpi lokalnih puteva čime bi se spriječili česti odroni te spriječio eventualni prekid saobraćaja na nekategorisanim putevima.

Pregled ulaganja općine u cestovnu infrastrukturu dat je na narednom dijagramu.


Jedan od problema s kojim se općina Jablanica susreće po pitanju lokalnog saobraćaja jeste nedostatak parking mjesta, odnosno ne postoji odluka koja bi uredila upravljanje parking mjestima U Jablanici ima evidentiranih 690 parking mjesta i niti jedno parking mjesto nije dodijeljeno Javnom preduzeću na upravljanje.
Regulacionim planom „Gradski centar 2“ predviđena je izgradnja podzemne garaže koja bi uz uveden sistem naplate parkinga donekle riješila problem parkiranja u užem gradskom jezgru. Također, u sklopu ovoga infrastrukturnog zahvata uredio bi se Trg Alije Izetbegovića i Trg Oslobođenja, te prateći trotoari, saobraćajnice, gradski park i javna rasvjeta. Pored radova u užem gradskom jezgru neophodna je rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture u prigradskim mjesnim zajednicama te aktivnosti na redovnom održavanju saobraćajnica.
Navedenim rekonstrukcijama i gradnjom, na užem gradskom jezgru općine Jablanica bilo bi izgrađeno dodatnih 250 parking mjesta, te se procjenjuje da bi se izgradnjom ovih parking mjesta u značajnoj mjeri riješio problem saobraćaja u mirovanju za naredni period od 10 godina. Izgradnja dodatnih parking mjesta bi omogućila i turistima kvalitetiju uslugu parkiranja, koja bi bila pod upravom javnog preduzeća.

Javna rasvjeta, pokrivenost elektromrežom

Kada je u pitanju distribucija električne energije na području općine Jablanica, uvidom u raspoložive podatke uočava se porast broja registrovanih potrošača električne energije sa 4.259 u 2013. godini, na 4.427 u 2017. godini, što predstavlja povećanje od 3,94% u odnosu na 2013. godinu.

U istom periodu ukupna dužina elektroenergetske mreže na području općine povećana je sa 267,867 km na 274,247 km ili za 2,37%. Ulaganja u elektro mrežu vrše se prema Planovima Elektrodistribucije, tako da Općina ne posjeduje dodatne informacije o strateškim prioritetima razvoja elektro energetske mreže.

Stanovništvo općine Jablanica ima 100% pristup Elektroenergetskoj mreži. Međutim lokaliteti Štrbine i Lokve nisu pokrivene EE mrežom, iako tu niko ne živi, ove destinacije su potencijalna turistička mjesta, te je neophodno razmotriti pokrivanje ovih lokacija EE mrežom kako bi se mogla instalirati ulična rasvjeta, odnosno omogućiti razvoj turističke infrastrukture.

Broj rasvjetnih tijela javne rasvjete na području općine Jablanica u 2017. godini iznosio je 1.839 i predstavlja uvećanje za 33,35% u odnosu na 2013. što je direktan rezultat implementacije strateških intervencija u periodu 2014-2018. Potrošnja električne energije za potrebe javne rasvjete očitava se na 51 mjernom mjestu. Ukupni troškovi vezani za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu iznose 170.000 KM godišnje i konstantni su za prethodni period od 5 godina. Kada je u pitanju pokrivenost naseljenih mjesta rasvjetom, ona je u 2017.g. iznosila oko 95% što predstavlja uvećanje za 15 procentnih poena u odnosu na 2013.g. Samo dva naselja (Rodići i Risovac) nemaju javnu rasvjetu. Očekuje se da će u narednom periodu Elektrodistribucija zamjeniti drvene stubove betonskim u selu Rodići i time bi se stvorili preduslovi da se i u ovo naselje pokrije javnom rasvjetom. Kada je u pitanju naselje Risovac, javna rasvjeta nije postavljena jer pomenuto naselje električnom energijom napaja EP HZHB, te općina nije imala značajnije kontakte sa istima po rješavanju ovog pitanja. Očekuje se da u narednom periodu općina intenzivira pregovore sa EP HZHB te i u ovo naselje pokrije javnom rasvjetom.

S druge strane, za izgradnju i održavanje javne rasvjete u budžetu Općine Jablanica za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od cca 55.000,00 KM, dok su ta sredstva u budžetu Općine za 2017. godinu iznosila cca 45.500 KM. Smanjenje izdvajanja sredstava za izgradnju i održavanje javne rasvjete za 17,27% je posljedica ranijih ulaganja u zanavljanje infrastrukture javne rasvjete, tako da novoizgrađena javna rasvjeta iziskuje manje troškove održavanja.

Troškovi električne energije za potrebe javne rasvjete predstavljaju značajnu svotu u Općinskom budžetu i sa proširenjem mreže javne rasvjete i oni rastu, te je potrebno provesti mjere energijske efikasnosti kako bi se direktno uticalo na smanjenje ovih izdataka.

Vodosnabdijevanje

Vodom iz gradskog vodovoda preko cjevovoda u dužini cca 40 km snabdijeva se ukupno 7750 potrošača što je za 1,89% manje u odnosu na 2013. godinu kada je bilo registrovano 7900 potrošača. Ovo smanjenje broja registrovanih korisnika je posljedica revizije dokumentacije i utvrđivanja stvarnog stanja broja priključaka na postojeću vodovodnu infrastrukturu.

Nivo investicija u vodovodnu mrežu u 2017. godini iznosio je 37.775 KM i manji je za 57,15% u odnosu na 2014. godinu, odnosno 38,07% u odnosu na 2013. godinu.

Nedostaci na vodovodnoj infrastrukturi vodovoda “Komadinovo vrelo” su u proteklom periodu otklonjeni strateškim intervencijama, što je u znatnoj mjeri riješilo probleme vodosnabdijevanja u općini Jablanica. Ovo je podrazumijevalo rekonstrukciju pumpnog postrojenja na Komadinovom vrelu. Sva naselja u općini Jablanica pokrivena su pitkom vodom iz lokalnih vodovoda, osim platoa Risovca koje je pretežno vikend naselje i koje se snabdjeva pretežno vodom iz čatrnja.

U periodu 2014-2017 godina strateškim intervencijama izvršena je rekonstrukcija ukupno 22,6 km glavnog razvoda vodovodnih instalacija za šta je utrošeno 259.880 KM iz Općinskog budžeta, a postignut je efekat smanjenja gubitaka pitke vode sa 40% u 2013. godini na 25% u 2017. godini. Kako bi se dodatno smanjili gubici vode u cjevovodima potrebno je izvršiti rekonstrukciju sekundarne mreže kao i povećati svijest građana po pitanju ušteda pitke vode. Procenat naplate usluge vodosnabdjevanja je 100%, ali za vodu na vodovodima koje kontroliše i kojima upravlja Javno komunalno preduzeće.

Kanalizaciona infrastruktura

Prema procjenama nadležnih službi broj domaćinstava koja nisu priključena na javnu kanalizacionu mrežu, koja je na području općine Jablanica razvijena u dužini od 14 km, smanjen je u proteklom periodu sa 1250 domaćinstava koliko je zabilježeno 2013. godine, na 1200 domaćinstava u 2017. godini, ili za 4%. Iz navedenog se može zaključiti da je pokrivenost domaćinstava priključcima na kanalizacionu mrežu 71,4%. Stepen naplate usluga odvodnje otpadnih voda u 2017. godini iznosio je 100% i za 20% je veći u odnosu na 2013. godinu.

U smislu unapređenja kvaliteta komunalnih usluga i održivog upravljanja prirodnim resursima općina Jablanica sa svojim službama u periodu do 2023. godine planira odrediti tačnu lokaciju, izgraditi i pustiti u funkciju prečistač otpadnih voda na lokalitetu Muzej – Stadion, a u isto vrijeme potrebno je okončati radove i pustiti u pogon uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima Donje Paparsko, Ostrožac i Glogošnica, kao i izgradnju kanalizacionog sistema na Zlatama.

Također, u cilju poštivanja važeće zakonske regulative potrebno je na dionicama gdje to nije izvedeno izvršiti razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije. Planiranju i izgradnji novih kanalizacionih instalacija potrebno je posvetiti dodatnu pažnju, a građevinsku i komunalnu inspekciju zadužiti za nadzor nad provođenjem ovih mjera. Ove mjere su preduslov za nesmetan rad prečistača otpadnih voda.

Nakon provedenih mjera izvršiti će se anketno istraživanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga.

U periodu 2013-2017.g. općina Jablanica konstantno ulaže u održavanje kanalizacione infrastrukture te je u posljednjih pet godina iz Općinskog budžeta izdvojeno cca 298.000 KM, za potrebe održavanja i revitalizacije kanalizacione mreže. Visina ulaganja u izgradnju i održvanje kanalizacionog sistema na području Općine uveliko zavisi i od odobrenih sredstava sa kantonalnog nivoa vlasti.

Groblja na području općine

Općina Jablanica trenutno raspolaže sa 5.528 ukopnih mjesta i broj slobodnih ukopnih mjesta manji je za 7,37% u odnosu na 2013. godinu. Dakle, popunjenost ukupnog kapaciteta javnih grobalja na području općine je 53%.

U cilju kvalitetnog obavljanja grobarske djelatnosti neophodna je izgradnja gradske mrtvačnice, koja bi zadovoljavala sve uslove propisane za tu vrstu objekta, te grobarsku djelatnost urediti pod nadzorom organa jedinice lokalne samouprave. Također, neophodno je izgraditi saobraćajnicu do harema Jasen, čime bi se unaprijedio pristup mezarju.Stanje administrativnih usluga lokalne samouprave


Politikom Općinskog vijeća, koja za cilj ima jačanje lokalne zajednice i stvaranje ambijenta za prosperitet Općine uveden je sistem upravljanja kvalitetom u organ državne službe općine Jablanica, čime se pridružujemo maloj grupi općina i javnih institucija u Bosni i Hercegovini koje su prepoznale potrebu usklađivanja svog poslovnog sistema sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

U skladu sa odredbama implementiranog sistema upravljanja kvalitetom ISO9001:2015 općina Jablanica ulaže u stručno usavršavanje kadrova tako da je u periodu 2013-2017. godina u te svrhe izdvojeno 26.000 KM.

Na osnovu prethodno navedenih izdvajanja, u periodu 2013-2017.godina, godišnje je razne vidove obuke pohađalo 20-29 osoba. Neke osobe su učestovale i više puta na raznim vidovima obukama. Kada je riječ o obukama, tu se radi o obukama ADS-a, Finansijskim obukama, obuka vatrogasaca i obuka koje su organizovale razne organizacije.
Realizacijom procesa stvaranja boljih uslova za rad organa državne službe kao najvažnije karike i preduslova za poboljšanje kvaliteta pruženih usluga, vidljivo je povećana efikasnost i efektivnost na svim nivoima Općinske uprave, što se posebno odrazilo na kontinuirano povećanje broja riješenih predmeta u toku godine. U odnosu na 2013. godinu broj predmeta se u 2017. godini povećao za 6,5%. Procenat riješenih predmeta u 2017.g. iznosi 98,03%, dok je taj procenat u 2013.g. iznosio 97,45%. Može se zaključiti da je došlo do blagog povećanja efikasnosti rada javna uprave u periodu 2013-2017.g.
Osim ISO Standarda, općina je tokom proteklog razvojnog perioda usvojila PPVI (Planiranje, Praćenje Vrednovanje i Izvještavanje) procedure vezane za implementaciju integrirane razvojne Strategije. U cilju jačanja funkcije upravljanja razvojem, u februaru 2015. godine je donešen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i u njemu su definisani svi poslovi koji se tiču upravljanja razvojem, od uspostave službe LER-a, koordiniranja rada, te definisanja službenika u ostalim službama koji rade dio poslova vezanih za strateško planiranje. JURA je uspostavljena kao dio Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, a čine je četiri radna mjesta a koja se direktno odnose na upravljanje razvojem, odnosno podršku realizacije strategije: (1) Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj i investicije, (2) Stručni  savjetnik za prikupljanje eksternih finansijskih sredstava i pripremu projektnih prijedloga, (3) Viši stručni saradnik za razvoj i vođenje centralnog registra, (4) Stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj (LER). Pozicija Stručnog saradnika za LER nije popunjena.
Većim angažovanjem članova savjeta Mjesnih zajednica, dobila bi se funkcionalnija administracija u jedinicama  lokalne samouprave (JLS). U tu svrhu potrebno je izvršiti kako modernizaciju prostorija MZ tako i dodatnu edukaciju osoblja, te inicirati veće zanimanje građana za rad JLS i aktivnosti koje se provode u njima i putem njih. U cilju poboljšanja rada Mjesnih zajednica, Općina je uključena u realizaciju UNDP projekta „Jačanje mjesnih zajednica“, dok je s druge strane u 2017.g. Općina je certificirana prema zahtjevima BFC certifikacije koji, između ostalog, zahtjevaju i povećanje efikasnosti rada povjerenika MZ.

Zaključak za oblast javne infrastrukture i usluga:

Stanje lokalne infrastrukture na području općine Jablanica je na zadovoljavajućem nivou. Pokrivenost stanovništva pitkom vodom je 100%, dok je 85% stanovništva pokriveno odvozom krutog otpada. Značajniji problemi evidentni su u pokrivenosti stanovništva odovodnjom otpadnih voda, te je u narednom periodu neophodno planirati strateške intervencije koje bi omogućile veću pokrivenost općine knalizacionim sistemima i na taj način zaštitili bogate vodne resurse kojima općina raspolaže. Kvalitet cestovne mreže je na zavidnom nivou.
Općina je u prethodnom periodu ulagala u efikasnost javne rasvjete, te su planovi da se sa ovakvim strateškim intervencijama nastavi i dalje. Prillikom širenja mreže javne rasvjete neophodno je primjenjivati standarde energjijske efikasnosti i koristiti LED rasvjetu.
Stanje uređenja javnih površina, posebno u gradskom području nije na najvišem nivou te je neophodno, u cilju poboljšanja kvaliteta života, u narednom periodu strateške intervencije fokusirati na uređenje trgova i izgradnju dodatnih parking mjesta. Takodjer je neophodno uvesti sistem naplate parkiranja i nova parking mjesta u uvesti u navedeni sistem.
Na području općine grobarska djelatnost nije regulirana na adekvatan način. Nedostaje objekat u kojem bi se ova djelatnost mogla adekvatno obavljati za sve tri konfesije (islamska, katolička i pravoslavna) na području općine Jablanica.
Efikasnost rada općinske administracije nalazi se na zavidnom nivou, naročito nakon uvođenja BFC certifikata i standardizacije rada općine u skladu sa zahtjevima ISO 9001 standarda.