Odluka o nazivima ulica i njihovom obilježavanju

Na osnovu člana 37. tačka 13. i člana  41. tačka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službene novine HNK», broj: 4/00) i člana 30. Statuta Općine Jablanica – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj: 4/01, 3/02 i 7/04), Općinsko vijeće  Jablanica na sjednici održanoj dana 09.06.2005.godine,  d o n i j e l o   j e

O D L U K U
o nazivima dijelova naseljenih mjesta i  ulica i njihovom obilježavanjuI OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se nazivi dijelova naseljenih mjesta i ulica i reguliše način obilježavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica i  zgrada.

Član 2.
Naselja u smislu¸ ove Odluke predstavljaju cjelovito izgrađenu i prostorno zaokruženu zajednicu stanovanja.
Član 3.
Prostornim planom Općine utvrđeno je koja se izgrađena i naseljena područja naseljenih mjesta smatraju naseljima.
Nakon donošenja prostornog plana naselja na teritoriji općine Jablanica utvrđuju se ovom Odlukom.

II POSEBNE ODREDBE

1.    Nazivi naseljenih mjesta, naselja i ulica

Član 4.
Naseljima kao dijelovima naseljenih mjesta i ulicama u naselju gradskog karaktera određuju se nazivi.

1.1.    Naseljena mjesta
Član 5.
Na teritoriji Općine Jablanica zakonom su utvrđena  slijedeća naseljena mjesta:

1.    Jablanica                17. Lug
2.    Baćina                    18. Mirci
3.    Bijela                     19. Ostrožac
4.    Čehari                    20. Poda
5.    Dobrinja                 21. Ravna
6.    Djevor                    22. Risovac
7.    Dobrigošće              23. Rodići
8.    Doljani                    24. Slatina
9.    Donja Jablanica            25. Sovići
10.    Donje Paprasko            26. Šabančići
11.    Dragan Selo              27. Šanica
12.    Glodnica                   28. Zlate
13.    Glogošnica                29. Žuglići
14.    Gornje Paprasko         30. Lendava
15.    Jelačići                       31. Čivelj
16.    Krstac                        32. Kosne Luke   
                                          33. Mrakovo

Član 6.
Granice naseljenih mjesta identične su granicama urbanih područja utvrđenih Odlukom o prostornom uređenju općine Jablanica.
1.2.    Ulice
Član 7.
Ulice u naseljenom mjestu Jablanica:
1.    Ulica «Mostarska» od Dubišnice (Potok Stražica)  do Podbreške ćuprije,
2.    Ulica «1. mart» od Podbreške ćuprije do raskršća ulice «Branilaca grada» i ulice «Željeznička»,
3.    Ulica «Branilaca grada» od raskršća sa ulicom «Željeznička» do raskršća ulica «Stara cesta», «Pere Bilića» i «Darivalaca krvi»,
4.    Ulica «Pere Bilića» od raskršća ulica «Stara cesta», «Branilaca grada» i «Darivalaca krvi» do raskršća sa ulicom «Nikole Bojanovića»,
5.    Ulica «Zlatnih ljiljana» od raskršća ulica «Pere Bilića» i «Nikole Bojanovića» do mosta na Doljanci,
6.    Ulica «Podbreška» - od platoa Mlaka kroz naselje Podbrežje,
7.    Ulica «Bitka za ranjenike» od raskršća sa ulicom «1. mart» do raskršća kod Bunkera,
8.    Ulica  «Željeznička»  od spoja ulice «Branilaca grada» i ulice «1. mart» do raskršća magistralnih puteva M-16 i M-17,
9.    Ulica «Darivalaca krvi» od raskršća ulica «Stara cesta», «Pere Bilića» i «Branilaca grada» do spoja sa ulicom «Željeznička»,
10.    Ulica «Jaroslava Černija» od spoja sa ulicom «Pere Bilića» preko raskršća magistralnih puteva M-16 i M-17 do prilaznog puta pogona HE Jablanica,
11.    Ulica «Omladinsko šetalište» od raskršća  sa ulicom «Jaroslava Černija» kod Hotela do Granitove južne kapije,
12.    Ulica «Rasadnik» od raskršća sa ulicom «Omladinsko šetalište» kroz naselje Rasadnik,
13.    Ulica «Olimpijsko naselje» od raskršća sa ulicom «Omladinsko  šetalište» kroz Olimpijsko naselje,
14.    Ulica «Trg oslobođenja» od raskršća ulice «Omladinsko šetalište» i ulice «Nikole Bojanovića» do zgrade Kina, uključujući i SP-46, do ponovnog spoja sa ulicom «Omladinsko šetalište»,
15.    Ulica «Nikole Bojanovića» od spoja ulice «Pere Bilića» i ulice «Zlatnih ljiljana» do raskršća sa ulicom «Omladinsko šetalište»,
16.     Ulica «Komune Vejle» od raskršća ulice «Zlatnih ljiljana» ( spoj puteva M-16 i R-419) do raskršća Jelačići-Doljani,
17.    Ulica «Doljanka» od raskršća ulice «Komune Vejle»  prema bivšoj zgradi općine do raskrsnice sa ulicom «Zlatnih ljiljana» kod mosta na Doljanci, sa ograncima:
a)    ogranak desno do ponovnog spoja sa ulicom «Komune Vejle»,
b)    ogranak desno od bivše zgrade općine do dvorišta Srednje škole,  
c)    ogranak lijevo od bivše zgrade općine,
18.    Ulica «Granitova» od raskršća sa ulicom «Zlatnih ljiljana» kod ulaza u Granit, lijevom stranom kroz naselje na gornjem platou,
19.    Ulica «Žrtava genocida u Srebrenici» od raskršća sa ulicom «Zlatnih ljiljana» preko puta Srednje škole  kroz naselje na donjem platou,
20.    Ulica «Stara cesta» od raskršća ulica «Branilaca grada», «Darivalaca krvi» i «Pere Bilića» do raskršća ulica «Suljo Čilić» i ulice «Proleterskih brigada»,
21.    Ulica «Sulje Čilića» od spoja ulice «Stara cesta» i ulice «Proleterskih brigada» ispred Doma zdravlja do kapije UNIS-a,
22.    Ulica «Proleterskih brigada» od spoja ulice «Stara cesta» i ulice «Sulje Čilića» do raskršća puta Jelačići – Doljani obuhvatajući i naselje sa lijeve strane,
23.    Ulica «22. februar» od  spoja sa ulicom «Sulje Čilića», na kraju sedrenih zgrada, do naselja SP-100,
24.    Ulica «Bosanska» od spoja sa ulicom «Sulje Čilića», na početku sedrenih zgrada, kroz naselje SP-100 do spoja sa ulicom «22. februar»,  
25.    Ulica «Muse Ćazima Ćatića» od spoja ulice «Meša Selimović» i ulice «Bosanska» lijevo kroz naselje,
26.    Ulica «ZAVNOBIH» od raskršća Jelačići – Doljani preko raskršća sa ulicom «Sulje Čilića» i produžava prema naselju Trokuće (produžava se po izgradnji, prema urbanističkom planu),
27.    Ulica «Meše Selimovića» od spoja  ulice «Bosanska» i ulice «Muse Ćazima Ćatića» ispred sedrenih zgrada,  do spoja sa ulicom «22. februar»,
28.    Ulica «Maka Dizdara» od prvog skretanja  sa ulice «Meša Selimović» kroz Montažno naselje do spoja sa  ulicom «22. februar»,
29.    Ulica «Džemala Bijedića» od drugog skretanja sa ulice «Meša Selimović», kroz Montažno naselje, preko raskršća sa ulicom «22. februar» do kraja naselja Trokuće,
30.    Ulica «Alije Isakovića» od trećeg skretanja  sa ulice «Meša Selimović» kroz Montažno naselje do spoja sa  ulicom «22. februar»,
31.     Ulica «Ismeta Mujezinovića» od četvrtog skretanja  sa ulice «Meša Selimović» kroz Montažno naselje do spoja sa  ulicom «22. februar»,
32.    Ulica «Hercegovačka» od spoja sa ulicom «Džemala Bijedića» kroz naselje do spoja sa ulicom «Sulje Čilića»,
33.    Ulica «Stara kasarna» » od raskršća sa ulicom «Proleterskih brigada» oko Stare kasarne do raskršća ulica «Stara cesta», «Sulje Čilića»  i «Proleterskih brigada».

Član 8.
Ulice u ostalim naseljenim mjestima:
34.    Ulica «Jelička»  kroz Jelačiće od raskršća sa ulicom «ZAVNOBIH» (Jelačići)
35.    Ulica «Sarajevska» od prilaznog puta pogona HE Jablanica do tunela Lendava (Lendava)
36.    Ulica «Neretvanskaa» od Mosta na Doljanci do raskršća za Čehare (Mirke)
37.    Ulica «Luška» od raskršća kod „Bunkera“ kroz Gostovišće i Lug (Lug)
38.    Ulica «Djevorska» iza tunela na Gostovišću do mosta Žarnik (Djevor)

1.3.    Dijelovi naseljenih mjesta
Član 9.
U naseljenom mjestu Jablanica određuje se Trg « Alije Izetbegovića » koji obuhvata prostor okružen dijelom ulice «Jaroslava Černija», dijelom ulice «Pere Bilića», ulicom «Darivalaca krvi» i dijelom ulice «Željeznička».
Član 10.
U okviru naseljenog mjesta Jablanica nalazi se naselje Podbrežje.     

Član 11.
U određenim naseljenim  mjestima  utvrđuju se  naselja kako slijedi:
Risovac: Lagumovići, Ponor, Potkrajnice, Zelenike, Čuljci,  Dragajice
Sovići: Skenderi, Gornja Mahala, Srednja Mahala, Donja Mahala, Podrudine
Doljani: Krkača, Pačići, Orlovac, Stupari, Bašići, Hasidići, Kraje
Slatina: Gornja Slatina, Srednja Slatina, Donja Slatina, Bracikovac
Mirke: Bukov Pod
Ostrožac: Osišta, Jasike
Gornje Paprasko: Vrh, Macići
Mrakovo: Veliko Mrakovo, Malo Mrakovo
Donja Jablanica: Ivan Krst,  Ilace
Glodnica: Brgulići
Bijela: Tretišće

1.4.    Obilježavanje naseljenih mjesta
Član 12.
Obilježavanje naseljenih mjesta vrši se na  taj način što se na glavne ulice postave table sa nazivom naseljenog mjesta.
Naselja, ulice i zgrade u naseljima obilježavaju se posebnim tablama sa nazivom naselja ili ulica, odnosno brojem zgrada.
Član 13.
Postavljanje tabli, njihov oblik, dimenzija i izgled mora biti u skladu sa propisima o saobraćajnim znacima na javnom putu.
Član 14.
Ulice u naselju gradskog karaktera obilježavaju se tablama sa nazivom ulica.
Posebne table sa nazivom ulice se postavljaju na početak i završetak ulice.

Član 15.
Zgrade u naseljenim mjestima obilježavaju se brojevima.
Zgradom u smislu ove Oduke, smatra se svaki građevinski objekat namijenjen za stanovanje, obavljanje privrednih, prosvjetnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih djelatnosti kao i smještaj i čuvanje materijalnih i drugih dobara.

Član 16.
Svaka zgrada koja pripada dijelu naselja ili ulice ima svoj redni broj.
Na zgradama koje imaju dva ili više ulaza, svaki ulaz obilježava se posebnim brojem.

Član 17.
U naselju gradskog karaktera obilježavanje zgrade brojevima vrši se za svaku ulicu posebno.
Obilježavanje se vrši arapskim brojevima idući od početka prema kraju ulice, tako da se zgrade sa lijeve strane ulice označavaju neparnim, a sa desne strane parnim brojevima.
U ulicama u kojima su zgrade podignute samo sa jedne strane, obilježavanje zgrade se vrši u neprekinutom nizu.
Član 18.
Zgrade u naseljima koje nemaju gradski karakter obilježavaju se u neprekinutom nizu.

Član 19.
Na tablama na kojima su upisani brojevi, a kojima se obilježavaju zgrade u naselju gradskog karaktera ispod broja treba da stoji naziv ulice.
Table za obilježavanje zgrada u naseljima koja nemaju gradski karakter, imaju na sebi upisane samo redne brojeve.
Član 20.
Tabla sa brojem postavlja se sa desne strane zgrade ili sa desne strane ulaza u zgradu.

Član 21.
O postavljanju tabli sa nazivima naselja i ulica  i kućnim brojevima i o njihovom održavanju stara se općinska služba nadležna za prostorno uređenje koja vodi i registar naseljenih mjesta, registar ulica u naseljenom mjestu i registar zgrada u naseljenom mjestu po brojevima.

III     PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Oduka Skupštine opštine Jablanica o nazivima naselja i obilježavanju naselja, ulica i zgrada broj: 01/3-023-72/89 od 17.11.1989.

Član 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku opštine Jablanica”.

OPĆINA JABLANICA                                                              
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                 
Broj: 02-02-845-7/05-VII
Jablanica, 09.06.2005. godine
PREDSJEDNIK OV-a    
Mate Mijić, ing.stroj.