Obrazovanje u Jablanici

Kada je u pitanju obrazovanje, na području općine Jablanica u periodu 2013.-2017.g. nije došlo do promjena u broju obrazovnih ustanova. Međutim, kada je riječ o broju učenika koji pohađa osnovnu i srednju školu, zabilježen je pad broja učenika, što se, između ostalog, može dovesti u vezu sa negativnim  migracionim saldom i negativnim prirodnim priraštajem. U 2017.g. obrazovne ustanove ukupno je pohađalo 969 učenika.

Predškolsko obrazovanje
Predškolsko obrazovanje na području općine Jablanica odvija se u JU Dječiji vrtić Pčelica, te se broj predškolskih ustanova u periodu 2013-2017. nije mijenjao. Broj djece obuhvaćen predškolskim obrazovanjem, iako limitiran kapacitetima obrazovne ustanove, bilježi rast i u 2018 je iznosio 82 što predstavlja uvećanje od 70,83% u odnosu na 2013. godinu. Povećanje broja djece obuhvaćenih predškolskim odgojem nije rezultat implementacije Strategije (nisu bili predviđeni projekti za povećanje kapaciteta ustanova predškolskog obrazovanja i vaspitanja), već sa povećanjem potrebe roditelja za ovim vidom usluga. Obzirom da je predškolska ustanova raspolagala sa dovoljnim prostornim kapacitetima, nije bilo ni potrebe za dodatnim investicionim ulaganjima. Broj zaposlenih u JU Dječiji vrtić Pčelica tokom 2017. g. iznosio je 8, što je u skladu sa pedagoškim zahtjevima.
Međutim, zbog popunjavanja kapaciteta vrtića, u 2017. i 2018. nije bio organizovan program „Predškole“ koji je omogućavao djeci pristup obrazovnim aktivnostima i pripremi djece za nastavu, u godini pred polazak u školu). Naime učionice u kojima se odvijao ovaj program stavljene su u funkciju popunjavanja kapaciteta vrtića. Do 2017.g. ovaj vid obrazovnog programa je u prosjeku pohađalo 30 djece na godišnjem nivou. Ovaj problem je potrebno adresirati u narednom periodu na način da se obezbjede školske prostorije za prihvat djece u obrazovni sistem u godini pred polazak u školu, ili da se prošire kapaciteti vrtića i na taj način stvoriti preduslove za uključivanje djece u pripremnu nastavu u godini pred polazak u školu, što je i zakonska obaveza.

Osnovno obrazovanje
Na području općine Jablanica egzistira 7 osnovnih škola, sa upisanih 753 učenika u školskoj 2017/18. godini od čega je 364 učenice. Broj učenika u školskoj godini 2014/15 bilježi nagli skok u odnosu na prethodnu školsku godinu usljed usklađivanja evidencija i statističkih podataka. Međutim, kao što je to sveopšti trend u BiH, od školske 2014/15 broj učenika u osnovnim školama bilježi kontinuirani pad, tako da je u školskoj 2017/18 godini on za 4,32% manji u odnosu na školsku 2014/15 (odnosno nalazi se na nivou iz 2013/14 g.).

Broj učenika osnovne škole na 1000 stanovnika općine Jablanica u 2017.g. iznosi 77, i nešto je manji od prosjeka HNK koji iznosi 79 učenika/1000 stanovnika.

Pad broja učenika osnovnih škola dovodi se u direktnu vezu sa negativnim migracionim saldom, odnosno izraženim iseljavanjem lokalnog stanovništva u zemlje EU. Iako je broj novorođenčadi u porastu u posljednjih 5 godina, još uvijek je značajan broj mladih koji napuštaju općinu Jablanica u potrazi za boljim i prosperitetnijim životom.

Srednje obrazovanje

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku na području općine Jablanica u srednje škole u školskoj 2017/18 godini upisano je ukupno 216 učenika (od čega je 118 učenica), a što je za 45,72% manje u odnosu na školsku 2012/13 godinu kada je bilo upisano 398 učenika. Od planiranih 250 učenika usmjerenih na zanimanje obrade kamena, tek 64 polaznika su usmjerena ka ovom zanimanju što predstavlja 25,6% od planiranog broja učenika.

Broj učenika srednjih škola na 1000 stanovnika općine Jablanica u 2017.g. iznosi 22, i značajno je manji od prosjeka HNK koji iznosi 37 učenika/1000 stanovnika.

Broj srednjoškolskih obrazovnih ustanova se nije mijenjao u periodu 2013/2017.g. te se nastava odvijala u: Općoj gimnaziji, Ugostiteljsko – Turističkoj školi, Trgovinsko stručnoj školi, Ekonomskoj školi i Građevinskoj stručnoj školi – smjer kamenorezac/keramičar. Broj zaposlenih u srednjim školama iznosi 32 i nije se značajnije mijenjao u posmatranom periodu.

Negativan prirodni priraštaj u 2000-tim, zatim negativan migracioni saldo te fluktuacija učenika prema Mostaru i Konjicu, kao većim gradskim i školskim centrima, odražava se direktno i na smanjenje ukupnog broja učenika na području općine.

Kada je riječ o djeci sa teškoćama u razvoju, u 2017.g. u gradskoj matičnoj osnovnoj školi registrirano je dvoje djece sa teškoćama u razvoju, dok je jedno djete u proceduri utvrđivanja invaliditeta. U svim osnovnim i srednjim školama na području općine Jablanica nedovoljno je razvijena inkluzivna nastava. Naime, principi uključivanja sve djece u osnovno i srednje obrazovanje postoje i oni se primjenjuju, ali nema sistemskog pristupa ovoj problematici kroz angažovanje asistenata u nastavi i opremanje učionica koje će pomoći djeci sa teškoćama u razvoju da lakše usvoje gradivo. Zatim ne postoje liftovi za djecu sa teškoćama u razvoju iako se pojedini kabineti za predmetnu nastavu nalaze na spratovima. Fizički pristup školi za djecu sa teškoćama u razvoju nije izgrađen u gradskoj matičnoj školi, područnoj školi na Slatini, Doljanima, Glogošnici i Ravnoj.

Kada je u pitanju obrazovna infrastruktura, u periodu 2013-2017. implementiran je niz strateških intervencija kojima su se unaprijedili uslovi obrazovanja. U tom kontekstu izvršena zamjena vanjskih otvora na srednjoj školi, uređeno prilazno stepenište, izrađen Glavni projekat "Proširenje školske dvorane Srednje škole u Jablanici", zatim je izvršena rekonstrukcija sanitarnog čvorova u OŠ Glogošnica, djelimična rekonstrukcija centralnog grijanja u centralnoj OŠ, nabavka školskih klupa, i rekonstrukcija školskog dvorišta. Izvršena zamjena rasvjetnih tijela u mokrim čvorovima i nadogradnja ograde oko vrtića.
Centralna škola su utopljenje, dok područne škole Slatina, Glogošnica, Krstac nisu utopljene. Obzirom da postoji potreba za njihovim utopljavanjem, potrebno je razmotriti primjenu mjera EE u narednom periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima općine.

Osnovna škola ne posjeduje dovoljan broj kvalitetnih i modernih nastavnih učila i opreme usklađen sa uslovima koji su propisani pedagoškim standardima i normativima. Osnovna škola je u dosadašnjem periodu, uglavnom putem raznih donacija i projekata obezbijedila jedan dio školskog namještaja. U narednom petogodišnjem period potrebno je u 10 učionica zamjeniti namještaj i izvršiti nabavku novih učila za potrebe osnovnog obrazovanja.

Centralna biblioteka u sastavu Osnovne škole u Jablanici ne posjeduje knjižni fond usklađen sa uslovima koji su propisani pedagoškim standardima i normativima. U periodu 2013-2017. nabavljen je jedan dio školske lektire, ali je to nedovoljno s obzirom na veličinu škole odnosno, broj korisnika. Potrebno je izvršiti nabavku novih knjiga i dopunu postojećeg knjižnog fonda. Također, novi modeli obrazovanja nužni su kako bi nadolazeće generacije kroz kreativno usvajanje znanja postale vrijedni članovi društva u budućnosti. Naše najmlađe treba od malih nogu učiti o važnosti očuvanja okoliša i pokazati da je najljepše učenje upravo u prirodi. S toga je neophodno u dvorištu centralne osnovne škole, u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju, izgraditi vanjsku Eko učionicu koju bi pored učenika koristili učitelji i roditelji.

Obzirom da osnovnoj školi nedostaje adekvatan vanjski sportski teren u narednom periodu je neophodno adresirati ovaj problem i  izgraditi vanjski sportski teren neposredno uz centralnu osnovnu školu.
Općina Jablanica redovno planira u svom budžetu sredstva za stipendiranje đaka i studenata te je u tu svrhu u proteklih 5 godina izdvojeno ukupno 1.634.500 KM, dok je u 2017. godini za potrebe finansiranja 379 stipendista u skladu sa planom realizirano 295.500 KM,.

Đačke stipendije iznose 500 KM godišnje. Kategorije učenika koji primaju ove stipendije su:
•    Učenici srednjih škola koji su aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija,
•    Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite,
•    Učenici iz reda romske nacionalne manjine,
•    Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica”
•    Učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom, Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja i
•    Učenici upisani u neku drugu srednju školu, čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja.

Obzirom da je došlo do smanjenja broja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, došlo je i do smanjenja broja stipendija, odnosno iznosa koji se izdvajao iz općinskog budžeta u svrhu stpendiranja. Tako je u 2017.g. broj stipendiranih đaka iznosio 2012, što je za 11,03% manje u odnosu na 2013.g.. Odnosno izdvajanja za stipendiranje đaka u 2017.g. manja su u odnosu na 2013.g. za 12,44%.
Kada je u pitanju nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja, on djelimično prati potrebe tržišta radne snage. Naime, u JU Srednja škola Jablanica egzistiraju smjerovi za kamenoresca i keramičara, ugostiteljskih i turističkih tehničara, što djelimično u skladu sa potrebama tržišta rada. Međutim, zbog niskih plata u ovom sektoru, zainteresiranost mladih da pohađaju ove smjerove je veoma mala, te je potrebno provesti određene mjere afirmacije mladih da se obrazuju za ove profile.
 
Pored neopremljenosti i dotrajalosti vatrogasne opreme, sve obrazovne ustanove na području općine Jablanica suočavaju se sa problemom ne provođenja praktičnih vježbe odgovora u slučaju prirodnih i drugih opasnosti, odnosno, ne postoje programi koji bi podigli svjesnost učenika o ulogama stanovnika i načinima odgovora tokom katastrofa. Većina škola ima izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara, međutim, niti jedna škola nema izrađen Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, uključujući i Plan evakuacije, a što predstavlja zakonsku obavezu za sve pravne subjekte od javnog značaja a nalaze se na području općine.