Općinsko vijeće Jablanica

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Jablanica, koje je najviši organ vlasti Općine. Općinsko vijeće ima 19 vijećnika. Izbor općinskih vijećnika vrši se u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine, na slobodnim demokratskim izborima.

Građanin Bosne i Hercegovine, koji je navršio 18 godina života, koji ima poslovnu sposobnost i koji ima prebivalište na području Općine Jablanica, ima pravo da bira i bude biran za općinskog vijećnika. Nespojive su dužnosti općinskog načelnika, rukovodećih službenika i službenika sa posebnim ovlaštenjima sa dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću.

Mandat općinskih vijećnika traje četiri godine. Nijedan vijećnik ne smije učestvovati savjetodavno, niti u odlučivanju, u stvarima u kojima odluka njemu lično ili njegovim bližnjima može donijeti direktnu korist ili štetu. Općinski vijećnici su dužni čuvati službenu tajnu u stvarima, koje po njihovoj naravi ili po izričitom zaključku treba tretirati kao povjerljive.

Dužnosti čuvanja službene tajne ostaje i nakon prestanka mandata. Općinski vijećnici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu, u skladu sa zakonom i odlukom Općinskog vijeća. Općinski vijećnici neće biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za djela učinjena u vršenju svojih dužnosti. Nijedan vijećnik ne može biti pritvoren niti lišen slobode, bez odobrenja Općinskog vijeća.

Vijećnici OV-a Jablanica