OPĆINSKE SLUŽBE

Općinske službe za upravu vrše upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje su obrazovane izuzev poslova koji su ustavom i zakonom stavljeni u nadležnost drugih organa.

Općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi u skladu sa zakonom.

U ostvarivanju poslova uprave i samouprave utvrđenih zakonom, općinske službe za upravu u okviru svoje nadležnosti prate stanje u oblastima za koje su obrazovane, a naročito provođenje utvrđene politike, izvršenju i obezbjeđenju izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata, prate stanje i pokreću inicijative za rješavanje pitanja u oblastima za koje su obrazovane, rješavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i druge upravne poslove, pripremaju propise i vrše stručne i druge poslove za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

 

ORGANIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 Službe za obavljanje upravnih i drugih poslova su :

1. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove

2. Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

3. Služba za upravu za geodetske, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina

4. Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor

 Službe za obavljanje stručnih i drugih poslova su:

1. Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

2. Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu