Pristup informacijama

 "Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana."

(član 2. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH)

UVODNE NAPOMENE

U cilju da se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pomogne da u Općini Jablanica ostvari svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine federacije BiH", broj 32/01) sačinjen je ovaj Vodič.
Općina Jablanica se nalazi u Jablanici, ulica Pere Bilića broj 25. U prizemlju zgrade vrše se pripreme za rekonstrukciju prostora kako bi se postojeći kancelarijski prostor preuredio u dvije veće šalter sale, a u jednoj (manjoj) bi se uspostavio Informativni punkt na kome će uz službenika za informisanje biti izloženi i svi neophodni sadržaji koji građanima mogu biti od pomoći u traženju informacija koje ih interesuju; Indeks registar informacija, Vodič za pristup informacijama, Vodič kroz općinu Jablanica, Vodič kroz općinsko vijeće "Ko nas predstavlja", Primjer svih obrazaca, zahtjeva i formulara koji su u upotrebi u općini Jablanica.


Službenik za informisanje je Omer Karić. Njegova obaveza je da u okviru zakonskih ovlaštenja udovolje zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji koja je u posjedu Općine Jablanica.
Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji "Indeks registar", koja je besplatna i stoji na raspolaganju građanima na Informativnom punktu Općine Jablanica.

Također Satatutom Općine Jablanica, između ostalog, utvrdeni su i principi javnosti i transparentnosti, te slobode pristupa informacijama.

 Više informacija možete naći na linkovima ispod: