Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica

    
Jasmina Košpo
Općinski javni pravobranilac

Jasmina (Ahmeda) Košpo, magistar prava

Rođena 14.04. 1989. godine u Mostaru. Osnovnu i Srednju školu-gimnaziju završila u Jablanici, a Pravni fakultet u Sarajevu (prvi i drugi ciklus studija).

Općinskim javnim pravobraniocem Općine Jablanica, a  u skladu sa prijedlogom rang-liste Komisije za izbor po Konkursu za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca,   imenovana  je Odlukom Općinskog načelnika o imenovanju Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica broj: 01-10-166-7/18  od 29.03.2018. godine.

Odluku je potvrdilo i Općinsko vijeće Jablanica Zaključkom broj: 02-02-737-6/18-XVII od 29.03.2018. godine. Imenovana je na period od 4 (četiri) godine.  

Jasmina Košpo magistar prava, na redovnoj skupštini pravobranilaca FBiH održanoj u Neumu 17. i 18.06.2021. godine izabrana je  za predsjednicu Udruženja pravobranilaca FBiH.

Općinsko javno pravobranilaštvo: 036 752-256