ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 26.08.2021. godine, u Kino sali, sa početkom u 09,35 sati, a završena u  17,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.  Na sjednici je usvojen  slijedeći Dnevni red:

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a-donesena dva zaključka
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
AD3 Autentično tumačenje člana 40. Statuta JP Sportski Centar Jablanica-doneseno
AD4 Strategija razvoja općine Jablanica za period 2021-2027.godine-donesena uz zaključak
AD5 Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2021.g.-donesena
AD6 Odluka o prijedlogu člana Etičkog Komiteta JZU Dom zdravlja Jablanica-donesena
AD7 Odluka o finansiranju sporta u općini Jablanica do kraja budžetske 2021. godine-donesena
AD8 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2021. godinu-nije usvojen
AD9 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2021. godine-usvojen
AD10 Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2021. godine-usvojen
AD11 Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2021. godine-usvojeni, izuzev izvještaja komunalne Inspekcije i zaštite okoliša
AD12 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2021. godine-usvojeni
AD13 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2021. godine-usvojeni
AD14 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period I-VI 2021. godine-usvojeni
AD15 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2021. godine-usvojeni
AD16 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2021. godine-usvojeni
AD17 Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Jablanica za 2020.godinu-donesen zaključak
AD18 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet „Gornja kolonija” - donesena
AD19 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet „ Betonsko naselje” - donesena
AD20 Odluka o utvrđivanju javnog interesa izgradnja priključnih podzemnih veza za STS 10(20)/0,4 kV „Dobrinja II“ i izgradnja stubne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „Dobrinja II“ –donesena
AD21 Zaključak o odbacivanju Zahtjeva Jablanica tursa d.o.o. Jablanica za kupovinu nekretnine- donesen
AD22 Rasprava o Inicijativama  vijećnice Adise Zukić i Sportskog saveza Jablanica-doneseni zaključci o vraćanju inicijativa na doradu
AD23 Rasprava o informacijama-vođena rasprava