ODRŽANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 31.03.2022. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18,30 sati. Prisustvovalo je 18 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna (Završnog računa) Općine Jablanica za 2021. godinu -donesena
4.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u Općini Jablanica za period april - maj -donesena
5.    
a) Odluka o donošenju Plana implementacije Plana upravljanja otpadom za 2022. godinu-donesena
b) Odluka o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Jablanica u Monitoring tim za praćenje implementacije Plana upravljanja otpadom -donesena
6.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za statutarna pitanja i propise -donesena
7.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Radne grupe - donesena
8.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2022. godini - donesena
9.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu-nije usvojen
10.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Službi za 2021. godinu. Izvještaj o radu inspektora za 2021. godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za 2021. godinu-nisu usvojeni, donešen zaključak
11.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2021.g.-usvojen
12.    Izvještaj o radu JZU Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021. godinu-usvojeni
13.    
a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021. godinu-usvojen
b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2022. godinu sa Program soc. zaštite stanov. Općine Jablanica-donešen
14.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2021. godinu-usvojeni
15.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2021. godinu-usvojeni
16.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2021. godinu-usvojeni
17.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu-usvojeni
18.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2021. godinu-usvojen
19.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2021. godinu-usvojeni
20.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-usvojen
21.    Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju Javnog spomen obilježja poginulim policajcima 1992. – 1995. godine u Jablanici -donesena
22.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju niskonaponske mreže na transformatorskom području  Gornja Kolonija I -donesena
23.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju FTTC Djevor 2 – donesena
24.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog kablovskog voda i izgradnju kablovske transformatorske stanice na zemljištu označenom kao k.č. broj 317/1 i 317/7 K.O. Jablanica-donesena
25.    Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorau objektu Sportske dvorane u Jablanici-donesena
26.    Odluka o uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „ Gornja Kolonija“- donesena
27.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva – Begić Esad -donešeno
28.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava o informacijama i donešen zaključak