ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JBLANICA

Sjednica  je održan u utorak,   30.11.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 19,00 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen  slijedeći Dnevni red:

AD1- Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2- Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
AD3- Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu –povučena, donesen  zaključak
AD4- Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu –utvrđen  Nacrt uz sprovođenje javne rasprave  do 17.12.2021. godine
AD5- Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – utvrđen Nacrt uz sprovođenje javne rasprave  do 17.12.2021. godine
AD6- Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – utvrđen Nacrt uz sprovođenje javne rasprave  do 17.12.2021. godine
AD7- Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica - povučena donesen zaključak
AD8- Odluka o izmjeni  i dopuni Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkuretnost Općine Jablanice - donesena
AD9- Odluka o utvrđivanju javnog  interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Donje Paprasko - donesena
AD10- Program rada Općinskog načelnika za mandatni period-usvojen
AD11- Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godine - donesen
AD12- Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.- nije donesen
AD13- Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2022 . g.-donesen
AD14
a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“ –nije donesen
b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Jablanica“ - donesen
AD15- Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije  po prijedlogu  „Ribogojilište Neretva” d.o.o. Konjic – donesen
AD16- Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (suvlasnik Bojan Mrkajić) - donesen
AD17- Rasprava o inicijativi OO SDP BiH Jablanica za besplatan ultrazvuk i mamografiju za žene bez zdravstvenog osiguranja-usvojena inicijativa
AD18 -Rasprava o informacijama-vođena rasprava