ZAINTERESOVANI ZA ISTRAŽNE RADOVE RUDE ŽELJEZA NA TOVARNICI

Općinski načelnik Damir Šabanović, u srijedu 25.1.2023. godine, održao je radni sastanak sa predstavnicima firme AD Harbi d.o.o. iz Sarajeva koje je predvodio direktor Muhamed Harbinja.

Tema sastanka  bila je upoznavanje sa profilom firme koja se bavi  geološkim istraživanjima mineralnih resursa i prirodnih bogatstava u Bosni i Hercegovini, te  upoznavanje sa projektom detaljnih geoloških istraživanja rude željeza i pratećih minerala na području  Tovarnice u jablaničkoj općini. U tom smislu firma AD Harbi d.o.o.  uradila je  „Projekat detaljnih geoloških istraživanja rude željeza i pratećih minerala na području Tovarnice (općina Jablanica)“.  Predstavnici firme posebno su naglasili da je predmetni teren  u Prostornom planu općine Jablanica  označen kao potencijalan za istraživanje  i eksploataciju, dok je Strategijom razvoja općine Jablanica kao strateški cilj (između ostalog) definisano potpisivanje najmanje jednog sporazuma o istraživanju i investiranju u eksploataciju rude. Shodno tome firma AD Harbi d.o.o. informisala je nadležnu općinsku  službu  i Općinskog načelnika da je  od Ministarstva građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona  zatražila urbanističku saglasnost za detaljna geološka istraživanja, te uputila zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.