ZAKAZANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović, sazvao je 9.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak  26.08.2021. godine, u Kino sali, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen  slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
3.    Strategija razvoja općine Jablanica za period 2021-2027.godine- Prijedlog
4.    Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2021.g.- prijedlog
5.    Odluka o prijedlogu člana Etičkog Komiteta JZU Dom zdravlja Jablanica
6.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2021. godinu
7.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2021. godine
8.    Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2021. godine
9.    Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2021. godine
10.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2021. godine
11.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2021. godine
12.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2021. godine
13.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2021. godine
14.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2021. godine
15.    Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Jablanica za 2020.godinu
16.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet „Gornja kolonija” - prijedlog
17.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet „ Betonsko naselje”- prijedlog
18.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa izgradnja priključnih podzemnih veza za STS 10(20)/0,4 kV „Dobrinja II“ i izgradnja stubne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „Dobrinja II“ - prijedlog
19.    Zaključak o odbacivanju Zahtjeva Jablanica tursa d.o.o. Jablanica za kupovinu nekretnine
20.    Rasprava o Inicijativama  vijećnice  Adise Zukić i Sportskog saveza Jablanica
21.    Rasprava o informacijama