PONOVLJENI JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2023. GODINU

Općina Jablanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Jablanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Obilježavanje značajanih datuma i događaja (lokalnih i drugih nivoa), organizacija i provedba manifestacije „Jablaničko ljeto 2023“ (multikulturalna manifestacija), oblast definirana  strateškim ciljevima Strategije razvoja općine Jablanica za period 2021-2027 i drugim važećim razvojnim dokumentima Općine;       

2. Neformalna edukacija za mlade (kursevi stranih jezika, edukacija iz oblasti likovne umjetnosti, fotografije, muzike, škole i informatike); Kultura (kulturno-sportske manifestacije, koncerti, izložbe, predstave..); Rad sa mladima u zajednicama i promocija volonetrizma;

3. Sportske aktivnosti-sport za sve; zaštita okoliša, promocija turizma i stvaranje preduslova za unapređenje turističkih potencijala u općini Jablanica; Zapošljavanje mladih (poticanje preduzetništva, edukacije, strart-up programi (projekti u skladu sa razvojnim ciljevima i strateškim dokumentima Općine Jablanica.

Rok za predaju aplikacija je 09.06.2023. godine, do 15:00 sati.


Napomena: Organizacije civilnog društva/nevladine organizacije koje su predale prijavu na Javni poziv koji je poništen rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-11-519-3/23 od 19.05.2023. godine, mogu preuzeti cjelokupnu dokumentaciju u šalter sali Općine Jablanica do 02.06.2023. godine.

Javni poziv

Popratna dokumentacija