Rang lista prijavljenih kandidata nakon intervjua po Javnom oglasu za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave