Odluka o otvaranju vreća sa glasačkim materijalom

Na osnovu Zaključka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-2093-1/22 od 04.10.2022. godine, člana 62. stav (2) Pravilnika o načinu provođenja izbora u Bosni i Hercegovini Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/22 i 66/22) i člana 21. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/22), Općinska izborna komisija Jablanica na sjednici održanoj dana 05.10 2022. godine, donijela je:

O D L U K U

Član 1.
U cilju pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata u osnovnoj izbornoj jedinici Jablanica, organizuje se otvaranje vreće sa glasačkim materijalom i brojanje listića za biračko mjesto Glogošnica 126A014 za nivo Parlamentarna skupština BIH, nivo Parlament FBIH i nivo Skupštinu kantona u FBIH, biračko mjesto Gornja Kolonija 126A017 za nivo Parlament FBIH i nivo Skupštinu kantona u FBiH, biračko mjesto Djevor 019 za nivo Parlament FBIH.

Član 2.
    Otvaranje vreća i brojanja listića iz člana 1. ove Odluke održat će se dana 05.10.2022.godine u prostorijama Sportske dvorane Jablanica, na adresi Željeznička b.b., sa početkom u 15:00 sati.

Član 3.
    Postupak iz člana 1. ove Odluke provest će birački odbor u sastavu:
1.    Adis Šabanović - predsjednik;
2.    Mirjana Ćavar - član;
3.    Asja Hindić - član;
4.    Edis Nezirić - član;
5.    Medina Nezirić - član.

Član 4.
    O pravilnom objedinjavanju utvrđenih izbornih rezultata Općinska izborna komisija Jablanica će obavijestiti akreditovane posmatrače za posmatranje rada izborne komisije.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena posebna žalba.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-45-1427/22-O-4.
Jablanica, 05.10.2022. godine

PREDSJEDNIK OIK JABLANICA                                                                    
Sedin Lepara, dipl.pravnik