Obavijest o javnoj raspravi Nacrt Budžeta za 2022. godinu, Odluka o izvršenju budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu, Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godinu sa planom realizacije kapitalnih investicija

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2451-5/21-12, broj: 02-02-2451-6/21-12 i 02-02--2451-7/21-12 od 30.11.2021. godine otvorena javna rasprava do 17.12.2021. godine o:

• BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2022. GODINU – NACRT
• ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2022. GODINU – NACRT
• OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2022. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT

U okviru Javne rasprave održat će se zborovi građana po mjesnim zajednicama po posebno utvrđenom rasporedu od strane Općinskog načelnika u periodu od 09.12.2021. do 15.12.2021. godine koji će se javno objaviti.

Centralna javna rasprava o nacrtu navedenih akata će se održati dana 16.12.2021. godine (četvrtak) u Kino-sali, sa početkom u 11:00  sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu Ul. Pere Bilića br. 15. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 17.12.2021. godine do 1530 sati.

Materijali javne rasprave dostupni su u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Javne rasprave u Mjesnim zajednicama kao i centralna javna rasprava održat će se uz poštivanje propisanih higijensko-epidemijoloških mjera kriznih štabova koje su na snazi.
Pozivamo Vas da se uključite u aktivnosti, davanjem pismenih prijedloga i direktnim učešćem na javnim raspravama.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović


Nacrt Budžeta za 2022. godinu

Odluka o izvršenju budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu

Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godinu sa planom realizacije kapitalnih investicija

Obavijest o javnoj raspravi

Plan obilazaka po mjesnim zajednicama