Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Jablanica raspisuje


J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata


I.      Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II.     Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:
1.    Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2.    Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1.    koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
2.    koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.    koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
4.    koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.    kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
-     da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;
-     da ima prijavljeno prebivalište na području općine Jablanica.

III.    Potrebna dokumentacija:

1.    prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.    Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općinske izborne komisije Jablanica, na internet-stranici općine www.jablanica.ba i sredstvima javnog informisanja -RTV Jablanica.

V.    Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Jablanica.

VI.    Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije, na protokolu Općine Jablanica, ul. Pere Bilića br. 15, 88 420 Jablanica, ili na internet- stranici općine www.jablanica.ba
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Općine ili putem pošte sa naznakom:

Općinska izborna komisija Jablanica,
Adresa: Pere Bilića br. 15

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik OIK Jablanica
Sedin Lepara, dipl.pravnik


Broj: 02-45-1427/22-JO-1                                                              
Jablanica, 23.09.2022.godine

Prilog:
Obrazac SG-3