JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG I UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama (Sl.list RBiH br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica (Sl.glasnik Općine Jablanica br. 2/09, 8/16 i 2/20) i člana 2. i 9. Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 4/15) Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
ZA  IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  ŠKOLSKOG
I UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA
KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

1. Školski odbor JU Srednja škola Jablanica - dva (2) člana od kojih, jedan (1) predsjednik -predstavnici osnivača;
2. Upravni odbor JU dječije obdanište "Pčelica" Jablanica - jedan (1) član  - iz reda stručnih saradnika Ustanove;
3. Upravni odbor JU  Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica - jedan (1) član - predstavnik osnivača;
4. Upravni odbor JU "Dom za stara i iznemogla lica" Jablanica - jedan (1) član - predstavnik zaposlenika Ustanove.


Kompletan oglas možete pogledati na ovom linku

Izjava za poziciju

Obrazac prijave