Logo

Obavještenje o PJN, broj: 01-11-1406/21 od 01.07.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 9/21 – Usluge fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za dio općine Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-54-3-17/21 od 01.07.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1406/21
Jablanica, 01.07.2021. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.


Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Fax: 036/753 215.