Logo

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-35-3-13/21 od 06.05.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/21 – Uređenje puteva  u MZ Mirci – put kroz selo Čehari – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-35-3-13/21 od 06.05.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.


Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Fax: 036/753 215.