ODRŽANA 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  28.05.2020. godine u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 12,18 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednici je  usvojen slijedeći Dnevni red.

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 a)  Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
   b) Informacija o aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite Jablanica na sprječavanju širenja coronavirusa – COVID 19 u periodu od 17.03. do 17.05.2020.g.
AD3 Odluka o donošenju i provođenju izmjena „Urbanističkog  plana Jablanica” - Donesena
AD4 Odluka o usvajanju Završnog računa za 2019. godinu -Donesena
AD5 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu-Usvojen
AD6 Pravilnik o uslovima, načinu, postupku, i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija - Usvojen
AD7 Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2020.godini- Donesena
AD8 a)  Odluka o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica- Donesena
  b)  Odluka o imenovanju zamjenskog člana-predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica-Donesena
AD9 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju  osnivačkih prava, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni djelatnosti i usklađivanje djelatnosti sa Standarnom klasifikacijom djelatnosti JU Muzej „ Bitka za ranjenike na Neretvi “ Jablanica - Donesena
AD10  a)  Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu-Usvojen
b)    Program rada JU Centar za socijalni rad za 2020. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica-Prihvaćen
AD11 Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-Usvojen
AD12 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2019.g.-Usvojeni
AD13 Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2019. godinu-Usvojen
AD14 Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2019.godinu -Usvojeni
AD15 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u u užem grdskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija“- Donesena
AD16 Zaključci o djelimičnoj obustavi postupka za utvrđivanje javnog interesa- Doneseni