Logo

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-27-3-30/20 od 25.06.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/20 – Izrada Glavnog projekta – Hortikulturalno uređenje užeg urbanog područja, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-27-3-30/20 od 25.06.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1310/20
Jablanica, 25.06.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.