JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

OPĆINA JABLANICA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATAU SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)   
ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1]i Srbija.

Općina Jablanica i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Jablanica,a koji su navedeni u dokumentu „Revidirana integralna strategija razvoja općine Jablanica 2019.-2023.“, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.OBRAZOVANJE
1.1. Neformalne edukacije iz oblasti stranih jezika, edukacija iz oblasti likovne umjetnosti, fotografije, muzike, škole i informatike, poljoprivrede)

2.KULTURA
2.1. Rad sa mladima u zajednici i promocija volonterizma
2.2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Jablanica

3.ZAŠTITA OKOLIŠA
3.1. Zaštita životne sredine i podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti

4.ZAPOŠLJAVANJE
4.1. Zapošljavanje mladih kroz poticanje preduzetništva, edukacije, start-up programe
4.2. Edukacija stanovništva iz oblasti uzgoja i prerade voća i povrća

5.SPORT
5.1. Sportske aktivnosti –sport za sve

6.SOCIJALNA POLITIKA
6.1. Realizacija programa i aktivnosti za pomoć djeci sa posebnim potrebama
6.2. Realizacija programa aktivnosti s ciljem unapređenja kvaliteta i načina života za povratnička naselja
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM. Općina Jablanicai UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do sedam (7) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu novembar 2019. – maj 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Jablanica također se može preuzeti od 02. septembra do 14. oktobra 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Općina Jablanica, Ulica Pere Bilića 25, 88420 Jablanica.
INFORMATIVNE SESIJE:
-Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni trening „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)“ u periodu od 18. do 20. septembra 2019. godine, koji će započetiu 10,00 sati u sali Općinskog vijeća. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 12. septembra do 12,00 sati.
-Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 6. septembra 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Općinskog vijeća. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
-Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora. Prvi sastanak sa mentorom planiran je za 09. septembar 2019. godine sa početkom u 12,00sati u sali Općinskog vijeća.Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Jablanica. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom. Prisustvo na mentorskim sastancima neophodno je prijaviti slanjem prijave na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
-Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 8. oktobra 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
Osim toga, dostupan je i dokument, „Informacije o čestim greškama“, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i „Često postavljana pitanja“ (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Jablanica i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8,00 do 15,00sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:


Općina Jablanica
Ulica Pere Bilića 25
88420 Jablanica


Rok za predaju aplikacija je 14. oktobar 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Jablanica(www.jablanica.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 Kompletnu dokumentaciju za javni poziv možete preuzeti na ovom linku.


*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.