ZAKAZANA 36 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) predsjedavajući OV-a Mate Mijić sazvao je 36 sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 30.01.2020.godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2019.godini
3.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2020.g.-prijedlog
4.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2020.g.-prijedlog
5.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica.-prijedlog
6.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište -prijedlog
7.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2020.godinu.-prijedlog
8.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2020.godinu.-prijedlog
9.    Odluka o uslovima i načinu raspolaganja poslovnim objektom višenamjenska hala tip 2 – u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Unis -Gornja Kolonija“ .-prijedlog
10.    Odluka o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica u 2020.godini.-prijedlog
11.    Odluka o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa.-prijedlog
12.    Zaključak o odbijanju ponude nekretnine Teletović Nazifa
13.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2020.g. – davanje saglasnosti
14.    Rasprava o Inicijativi vijećnika Čilić Ibrahim – Dune za izmjenu i dopunu Odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u poslovnoj zoni „Granit“