OBAVJEŠTENJE o početku naplate parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica”

JP „Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica obavještava korisnike da od dana 26.08.2019.godine (ponedjeljak), u 12:00 h počinje naplata parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica”.

Naplata parkinga vršit će se svakim danom u vremenu od 00:00-24:00 h, po cijeni u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica, broj: 02-02-1870-11/18- XXI od 30.08.2018. godine.
Naplata satne i dnevne karte obavlja se ručno, na parking aparatu (Kasi) smještenom na platou između dva Amko poslovna prostora, dok se mjesečni, polugodišnji i godišnji zakup parking mjesta, uplaćuje na račun JP „Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica broj: 1606060000037941 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduzeća, svakim radnim danom od 08:00-16:00 h.
Obavještenje o početku naplate parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica” bit će objavljeno na oglasnoj ploči i službenoj stranici JP „Sportski centar Jablanica”d.o.o. Jablanica, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Jablanica , te u sredstvima javnog informisanja –RTV Jablanica.

Broj: 01-42-84-08/19
Jablanica, 22.08.2019.godine

JP SPORTSKI CENTAR JABLANICA
DIREKTOR
Sedin Lepara, dipl.pravnik