OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, javne ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Odlukom  o usvajanju nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2020-2024. godina, Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-2744-7/19-XXXIV od 28.11.2019. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o NACRTU PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA ZA PERIOD 2020-2024. GODINA održat će se u trajanju od 60 dana u periodu od 28.11.2019. do 28.01. 2020. godine.
Nacrt je javno izložen u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Službe civilne i protivpožarne zaštite, Općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Jablanica održaće se dana 16.01.2020. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11:00  časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt programa razvoja zaštite i spašavanja,   po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi civilne i protivpožarne zaštite, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1, zaključno sa 28.01.2020. godine.
Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na Centralnoj  javnoj raspravi.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

Materijale za javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.