Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
„DOM ZDRAVLJA“ JABLANICA

Na osnovu člana člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj:46/10), člana 20. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica, člana 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH („Sl.novine FBIH“ broj:13/19), člana 17., Pravilnika o radu i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica, Direktor  JZU raspisuje


K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

I  RADNO MJESTO:
Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme, za  radno mjesto u JZU „Dom zdravlja“ Jablanica:
doktor medicine – ljekar opšte prakse u Timu porodične medicine u Službi porodične medicine
sa patronažom.................................. 1 izvršilac;

II USLOVI:
Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka za  radno mjesto iz prethodne tačke definisane Zakonom i Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica kako slijedi:
opći uslovi: - da je državljanin BiH,
                - da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
posebni uslovi:
-    VSS, završen medicinski fakultet - doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine;
-    posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležne ljekarske komore.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji:
1)    diplomu o završenom školovanju;
2)    uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3)    licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci;
4)    izvod iz matične knjige rođenih;
5)    uvjerenje o državljanstvu;
6)    uvjerenje o radnom iskustvu;
7)    dokaze o stručnom usavršavanju.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA:
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju i sl.) kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica
ul. Sulje Čilića br.15
88420 Jablanica
(prijava na konkurs - Komisiji za izbor)

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.

NAPOMENA: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti:
-ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta  i
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

                                               D I R E K T O R