Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

I Naziv pozicije:  

 1. Volonter–bachelor prava/diplomirani pravnik/magist.prava.............................................. 3 IZVRŠIOCA

2. Volonter–bachelor ekonomije/diplomirani ekonomist/magist. ekonomije............................ 1 IZVRŠILAC

3. Volonter–bachelor inžinjer arhitekture/diplomirani inžinjer arhitekture/magist. arhitekture...  1 IZVRŠILAC

 Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

II Opći uslovi : 

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/2015 i 9/2017), i to:

1. da su državljani BiH

2. da su stariji od 18 godina

3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak

5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 III Posebni uslovi: Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Za poziciju pod rednim brojem 01. 

• VSS –VII stepen stručne spreme - završen Pravni fakultet, odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja pravne struke. 

Za poziciju pod rednim brojem 02.

• VSS –VII stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet - odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke, 

Za poziciju pod rednim brojem 03. 

• VSS –VII stepen stručne spreme – završen Arhitektonski fakultet, odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske struke,

 IV Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati  su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju :

1. Diploma o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)-ovjerena kopija

2. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod Službe za zapošljavanje HNK- Podružnica Jablanica, nakon sticanja visoke stručne spreme, izdato iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca)

3. Izjava da nije obavljao/la volonterski/pripravnički staž u struci do prijave na Javni oglas, ovjerena kod općinskog organa uprave.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova iz tačke II Javnog poziva izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog poziva.

V Ostale napomene:

Pravo prijave imaju lica koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radnog iskustva i koja su prijavljena na evidenciji kod Službe za zapošljavanje HNK – Podružnica Jablanica.

Prijem volontera se vrši na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Komisija za prijem volontera pregledat će prijave, sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa, sa kojima će biti obavljen intervju u skladu sa  Odlukom o prijemu lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica.

Nakon provedenog postupka Javnog oglasa, Općinski načelnik će donijeti akt o prijemu kandidata, sa kojima će zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 VI Rok i mjesto podnošenja prijave

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 8 dana od dana objave Javnog oglasa na web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica, na adresu: Općina Jablanica, Komisija za izbor volontera VSS bez radnog iskustva, ulica Pere Bilića br. 15. Jablanica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jablanica“ – ne otvaraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl. ecc. 

 Objavljeno na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Jablanica dana 31.01.2020. godine.

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom linku.