Članak je filtriran: Januar 2020

Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

ZAKAZANA 36 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) predsjedavajući OV-a Mate Mijić sazvao je 36 sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 30.01.2020.godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

OBAVIJEST O OBAVEZI PRIJAVE PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Obaviještavaju se sva pravna i fizička lica, vlasnici poslovnih prostora i objekata u privredi, kao i vlasnici zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti uz poslovne prostore i objekte  da su u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima HNK (Službene novine HNK, br. 4/16) i Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik općine Jablanica“, br.14/19) za isporučene usluge zajedničke komunalne potrošnje dužni prijaviti obavezu ili promjenu obaveze plaćanja komunalne naknade u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o komunalnoj naknadi.

Čestitka u povodu godišnjice 44. b.b.

U povodu 21. januara, 27- godišnjice formiranja 44. Brdske brigade Jablanica i Dana 44. brdske  brigade, svim njenim pripadnicima, borcima i starješinama u ime Izvršnog organa uprave Općine Jablanica i u svoje lično upućujem najiskrenije čestitke.
Posebne selame upućujem porodicama šehida, poginulih i nestalih boraca 44. Brdske brigade.