Općinski načelnik

Rođen 20.11.1960. u Glodnici, općina Jablanica. Od 1.6.1986. godine zaposlen u općini Jablanica a od 1995. godine zaposlen u Poreznoj upravi- Kantonalni ured Mostar- Ispostava Jablanica. U periodu od 2000. do 2004.godine izabran za vijećnika u općinskom vijeću Jablanica a od 2002. godine na općim izborima izabran za poslanika u skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na općinskim izborima održanim 8. oktobra 2004. godine u neposrednom izboru od strane građana izabran za Općinskog načelnika a funkciju Općinskog načelnika obavlja od 20.11.2004. godine. Član je i kandidat Stranke demokratske akcije (SDA).

Na lokalnim izborima, održanim 5. oktobra 2008. godine Salem Dedić dipl.ecc, kao kandidat SDA ponovo je voljom građana Jablanice izabran za Općinskog načelnika za naredni četverogodišnji period.

Na lokalnim izborima održanim 7. oktobra 2012.godine Salem Dedić – kao kandidat SDA-stranke demokratske akcije za funkciju Općinskog načelnika izabran je sa 38,99 % glasova građana Jablanice i dobio mandat za naredni četverogodišnji mandat.

Na lokalnim izborima održanim 2016. godine Salem Dedić, kao kandidat stranaka SDA i SBB, voljom građana sa 46,16 % glasova izabran je za Općinskog načelnika u narednom četverogodišnjem periodu.

 

DIREKTNA TELEFONSKA LINIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA KONTAKTE SA GRAĐANIMA

 Općinski načelnik info


Nosilac izvršne vlasti u okviru prava i nadležnosti Općine Jablanica je općinski načelnik. Općinski načelnik zastupa Općinu Jablanica.
Za izbor općinskog načelnika primjenjuje se postupak i način izbora predsjednika Općinskog vijeća utvrđen Statutom Općine Jablanica i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan je da upozori Općinsko vijeće, ako ocjeni da je općim aktom Vijeća povrijeđen Ustav, zakon ili drugi propis, te da zatraži od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
Ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u utvrđenom roku, općinski načelnik je dužan u roku od 7 dana da o tome obavijesti nadležni organ Kantona koji vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Općine.
Općinski načelnik nadležan je za:
• postavljanje i razrješavanje rukovodećih službenika i službenika sa posebnim ovlaštenjima,
• provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa, i delegiranih ili prenesenih nadležnosti Općini od kantonalne i federalne vlasti,
• osiguranje saradnje općinskih službenika sa ombudsmenima,
• podnošenje izvještaja Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,
• predlaganje budžeta i izvršenje budžeta,
• odlučivanje o prijemu u radni odnos službenika i namještenika općinskih službi i službi za upravu, kao i drugim statutarnim pitanjima tih lica, u skladu sa zakonom,
• obavještavanje Skupštine Kantona, odnosno nadležnih kantonalnih organa o izvršenju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršenje povjereno Općini,
• odgovore na pitanja Općinskog vijeća,
• organizaciju općinske uprave i njen rad,
• rukovođenje radom općinskih službi i funkcionera,
• konsultacije za izbor sudija općinskog suda,
• konsultacije za izbor funkcionera kantonalnih i federalnih organa sa nadležnostima u Općini Jablanica,
• pripremanje prijedloga koje razmatra Općinsko vijeće,
• izvršavanje drugih nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom Općine,
• preduzimanje mjera odbrambenog organizovanja za rad u ratu, mjera samozaštite i mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara, te
• davanje saglasnosti na Plan odbrane općinskih službi za upravu.

Općinski načelnik odgovoran je Općinskom vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine, a za obavljanje prenesenih poslova iz djelokruga prava i dužnosti Kantona odgovarajućem organu Kantona. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, a visinu plaće mu utvrđuje Općinsko vijeće. Ukoliko mjesto općinskog načelnika ostane upražnjeno, Općinsko vijeće izabrat će novog općinskog načelnika u roku od mjesec dana.
U periodu do izbora novog načelnika funkciju općinskog načelnika obavlja rukovodilac službe za poslove opšte uprave. Općinskog načelnika, ako je spriječen u obavljanju dužnosti, zamjenjuje rukovodeći službenik koga on ovlasti.
Načelnik uređuje općinsku upravu i rukovodi organizacionim jedinicama (službama) što je moguće ekonomičnije i djelotvornije, nadzire uredno obavljanje upravnih poslova i provodi njihovo raščlanjivanje po organizacionim jedinicama.
Radom službe upravlja pomoćnik načelnika. Pomoćnici načelnika čine zajedno Kolegij načelnika. Djelokrug i način rada savjeta načelnika uređuje se posebnim propisom koga donosi načelnik u skladu sa zakonom i Statutom Općine Jablanica.
Općinski načelnik može obrazovati ured načelnika radi koordinacije pripremnih i izvršnih poslova općinske uprave i lokalne samouprave i koji pomaže općinskom načelniku. Uredom načelnika rukovodi sekretar kojega imenuje načelnik i koji dužnost obavlja profesionalno. Sekretar učestvuje u svim važnijim upravnim poslovima.
Pojedinosti o radu ureda uređuju se Uputsvom općinskog načelnika.
Općinski načelnik dužan je omogućiti građanima i pravnim licima podnošenje prigovora na svoj rad i rad službi kojima rukovodi kao i na nepravilan odnos službenika Općine kada im se kao stranke obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršenja svojih građanskih dužnosti i obaveza. Općinski načelnik donosi opće akte iz svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom Općine, a to su: uredbe, naredbe, pravilnici i uputstva. On također donosi i pojedinačne akte utvrđene zakonom i Statutom iz njegove nadležnosti, kao što su rješenja, odluke, zaključci i dr.
Protiv pojedinačnih upravnih akata, radnji i mjera općinskog načelnika donesenih u prvom stepenu, koje se odnose na pitanja koja po Ustavu i zakonu čine, samo i isključivo, samoupravni djelokrug Općine, može se izjaviti žalba Žalbenoj komisiji Općinskog vijeća.
Sastav svih tijela i službi Općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva Općine Jablanica. Rukovodeći službenici i svi zaposleni službenici i namještenici dužni su preduzimati mjere za zaštitu i samozaštitu ljudi i dobara.