Članak je filtriran: Novembar 2019

Javni konkurs za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2020. godini

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
 -Komisija za javna priznanja-

 Broj: 02-02-60-16/17    
Jablanica, 18.11.2019. godine

Na osnovu člana 18. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:5/08) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu javnih priznanja broj:02-02-60-15/16 od 06.11.2019.g., Komisija za javna priznanja Općinskog vijeća općine Jablanica raspisuje


J A V N I   K O N K U R S

za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2020. godini u povodu
obilježavanja 22. februara- Dana općine Jablanica:
1.    Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica
2.    Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica
3.    Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica
Pozivaju se građani pojedinačno ili grupno, Općinsko vijeće, Općinski načelnik, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu sa članom 17. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:5/08) dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu Javnog priznanja u 2020. godini, Komisiji za javna priznanja, a prema sljedećim

K R I T E R I J I M A
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

I.    Priznanje Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica

Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica je najviše  općinsko javno priznanje.
Povelja se dodjeljuje građanima općine Jablanica, grupi građana Jablanice, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, a može se dodjeliti i posthumno.
Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica dodjeljuje se fizičkim i pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, zaštite ljudi i imovine, unapređenju uslova života u Jablanici i afirmaciji ugleda Jablanice u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
         Kriteriji za dodjelu Povelje su:

-    najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoline i drugim oblastima,
-    objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,
-    transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti općine Jablanica,
-    javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne zajednice, kao i javno objavljeni  podaci i rezultati o pronalascima i izumima,
-    opće poznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određenih oblasti,
-    javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine
-    provjereni moralni lik, poštivanje rokova, uredno plaćanje poreza i drugih obaveza prema državi kao i obaveza prema zaposlenicima, te nepostojanje sudskog spora sa općinom Jablanica.

II.    Priznanje Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica

Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica dodjeljuje se građanima ili grupi građana općine Jablanica, kao i drugim fizičkim i pravnim licima koji rade i djeluju na području općine Jablanica za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, očuvanju kulturne i prirodne baštine, zaštiti životne sredine, spašavanju ljudi i imovine, unapređenju uslova života u Jablanici, afirmaciji i razvoju lokalne samouprave, a samim tim općine Jablanica, kao i afirmaciji općine Jablanica u zemlji i inostranstvu.

          Kriteriji za dodjelu Plakete:

-    nadprosječno ostvareni rezultati u radu u svim oblastima društvenog života (nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i drugim oblastima),
-    naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije i zaštite ljudskih prava i sloboda,
-    mjerljiv doprinos unapređenja uslova života u općini Jablanica,
-    transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti općine Jablanica,
-    opće poznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određene oblasti,
-    javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine,
-    provjereni moralni lik, poštivanje rokova, uredno plaćanje poreza i drugih obaveza prema državi kao i obaveza prema zaposlenicima, te nepostojanje sudskog spora sa općinom Jablanica.

    III.  Priznanje Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica

Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica dodjeljuje se kao znak zahvalnosti i odavanje priznanja građanima ili grupi građana općine Jablanica za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa i povodom jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat, te isticanje u  humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima.
Kriteriji za dodjelu Zahvalnice:
-    javno objavljeni ili opće poznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Jablanica u realizaciji konkretnog projekta od javnog interesa,
-    objavljeni ili općepoznati kolektivni jubileji (godišnjice) grupe građana iz Jablanice, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području općine Jablanica.
-    naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (višestruki davalac krvi, poznati humanist, itd.).
-    provjereni moralni lik, poštivanje rokova, uredno plaćanje poreza i drugih obaveza prema državi kao i obaveza prema zaposlenicima, te nepostojanje sudskog spora sa općinom Jablanica.
Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja dostavlja se u pismenom obliku i sadrži sljedeće:
-    upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja,
-    ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
-    oblast iz koje se predlaže,
-    obrazloženje prijedloga,
-    raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
-    tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh zbog kojih se predlaže.

Upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja, objavljen je na web stranici Općine Jablanica – www. jablanica.ba, a može se podići i u Šalter sali Općine Jablanica.
Javni konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja traje 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Jablanica.
Incijative za dodjelu javnih priznanja koje budu podnesene izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.
Incijativa odnosno prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se putem pošte na adresu „Općina Jablanica – Ul. Pere Bilića br. 25. sa naznakom „Komisiji za javna priznanja“, ili  putem Šalter sale općine Jablanica.

KOMISIJA ZA JAVNA  PRIZNANJA

JAVNI KONKURS JE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI OPĆINE JABLANICA DANA 18.11.2019.GODINE (PONEDJELJAK) I OSTAJE OTVOREN ZAKLJUČNO SA 18.12.2019. GODINE.  (SRIJEDA).

Obrazac za podnošenje prijedloga može se preuzeti na ovom linku.

 

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak, 15.11.2019. godine, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi, prema Zaključku Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, od 24.09.2019. godine kojim je određeno održavanje javne rasprave u trajanju od 60 dana.

ODRŽAN 73. I 74. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U srijedu 13.11.2019. godine održani su 73. i 74. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 15.10.2019.do 12.11.2019. godine, izvještaji općinskih službi za oktobar mjesec 2019. te izvještaji  JU i JP za oktobar mjesec 2019.godine.

DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OPŠTINE GEVGELIJA

Na poziv opštine Gevgelija, delegacija općine Jablanica: Općinski načelnik Salem Dedić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Mato Mijić, Zamjenik predsjedavajućeg OV-a  Emrudin Bešić, Pomoćnici općinskog načelnika, Amira Nuhić, Amela Muratović i Belma Ćemić, te privrednici Nezir Kevrić i Alma Pinjić koji su pozvani na lični zahtjev gradonačelnika Gevgelije, prisustvovala je obilježavanju „7. Novembra“, Dana opštine pobratimskog grada Gevgelija u  Republici Sjeverna Makedonija.

ODRŽANA 27. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u ponedjeljak 04.11.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 27. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 26. sjednice vijeća, vođena rasprava o  nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi, o nacrtu Programa subvencioniranaj privrednih subjekata na području općine Jablanica,  razmatrana  Analiza stanja i potreba privrede u općini Jablanica- diskusija o rezultatima ankete te  tačka Razno.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI-NACRT ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom o utvrđivanju Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu, Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-2488-2/19-XXXIII od 31.10.2019. godine, određeno održavanje javne rasprave po istom u roku od 30 dana. 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-2488-7/19-XXXIII od 31.10.2019. godine, određeno provođenje  javne rasprave u trajanju od 30 dana o:

NACRTU PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA