ODRŽANA III SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-USVOJEN BUDŽET ZA 2017. GODINU

Sjednica Općinskog vijeća Jablanica  je održana u četvrtak 29.12.2016. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća. Prisustiovalo je 19 vijećnika. Sjednica je počela u 9,00 sati za završila u 18,10 sati.


Dnevni red:


AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Privredna zona “Doljani- Bijeli Potok“ Jablanica -donesena
AD-4 Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Šanica“ -donesena
AD-5 Budžet - Proračun općine Jablanica za 2017. godinu-donesen
AD-6 Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija - usvojen
AD-7 Odluka o izvršenju Budžeta - Proračuna općine Jablanica za 2017. godinu-donesena
AD-8 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi-donesena
AD-9 Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica-donesena
AD-10 Odluka o poslovnom radnom vremenu-donesena
AD-11 Odluka o imenovanju Etičke komisije časti-donesena
AD-12 Zaključak o cijeni usluga JU  “ Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica- donesen
AD-13 Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2017. godinu - usvojen
AD-14 Program rada Općinskog načelnika za 2017.g. - usvojen
AD-15 Statut JP „ Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- data saglasnost
AD-16 Plan i program redovnog čišćenja i održavanja javnih površina za 2017.g. data saglasnost
AD-17 Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Zukić Kemal i Sabiha, Džafić Bećir - donesena
AD-18 Zaključak o davanju mišljenja o donošenju odluke o utrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R 437 Vladi HNK - donesen