ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u srijedu 01.02.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,0 sati a završena 12,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 17 vijećnika. Na sjednici je  usvojen sljedeći  Dnevni red:

1.    Informacija Općinskog načelnika Općine Jablanica o aktivnostima vezanim za Zaključke Vanredne sjednice Općinskog vijeća Jablanica od 23.01.2017.g. o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autoceste na Koridoru Vc“.

Nakon informacije Općinskog načelnika o svim aktivnostima koje su vođene u proteklom periodu, vođena je diskusija nakon koje su uslijedili Zaključci:

Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 2/09 i 8/16), a u skladu sa stavovima iznesenim u raspravi o Informaciji Općinskog načelnika Općine Jablanica o aktivnostima vezanim za Zaključke Vanredne sjednice Općinskog vijeća Jablanica od 23.01.2017.g. o neprihvatanju Amandmanima na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autoceste na Koridoru Vc“, Općinsko vijeće Općine Jablanica, na Vanrednoj sjednici održanoj dana 01.02.2017. godine,  d o n o s i


Z A K LJ U Č K E
I

Općinsko vijeće Općine Jablanica daje punu podršku Općinskom načelniku Općine Jablanica, dosadašnjim provedenim aktivnostima kao i nastavku provođenja aktivnosti na realizaciji Zaključaka sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-144/17–V.S. od 23.01.2017.  godine, u vezi sa neprihvatnjem  Amandmana na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autoceste na Koridoru Vc“.

II


Zadužuju se predsjednici klubova vijećnika političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću Općine Jablanica da prisustvuju sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH zakazanoj za 02.02.2017.g., u cilju zastupanja stavova lokalne zajednice.

III


Općinsko vijeće općine Jablanica, zadužuje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica da se uključi u aktivnosti i poduzme sve potrebne pravne radnje kako bi se zaštitio položaj i prava Općine Jablanica kao lokalne zajednice, ugroženih usvajanjem Amandmanima na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autoceste na Koridoru Vc“.

IV


Općinsko vijeće općine Jablanica traži od MUP-a HNK - Policijska uprava Konjic i Policijska stanica Jablanica da u sklopu svojih aktivnosti poduzmu pojačane mjere bezbjednosti u svrhu zaštite ljudi i imovine, zbog indicija da bi moglo doći do narušavanja javnog reda i mira.

V


Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Jablanica".

PREDSJEDAVAJUĆI   
Mate Mijić,ing.stroj.s.r.