Članak je filtriran: Decembar 2018

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VISOKOM STRUČNOM SPREMOM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE JABLANICA


     Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA   
    OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-2-1/18
Datum: 24.12.2018. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik, 
o b j a v lj u j e


ISPRAVKU
J A V N OG  O G L A SA
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 33. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 77/06, 05/07. i 32/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj 2/09. i 8/16, Općinski Načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite donosi


O D L U K U
o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

POTPISAN SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM NASTUPU RUKOMETNIH I KOŠARKAŠKIH KLUBOVA U OPĆINI JABLANICA

U Općini Jablanica, u petak 21.12.2018. godine, u prisustvu Općinskog načelnika Salema Dedića, potpisan je Sporazum po pitanju  zajedničkog nastupa rukometnih i košarkaških klubova u općini Jablanica. Sporazum su potpisali ovlašteni predstavnici klubova: u ime RK „Turbina“  Alma Pinjić, u ime  RK „Neretva“ Jablanica Sabina Pehić-Ovnović, u ime  KK „Turbina“ Jablanica Adnan Kevrić i u ime KK „Jablanica“ Jablanica Semir Ovnović. Sporazumom je predviđeno da klubovi nastavljaju funkcionisati  na dosadašnji način do okončanja liga u kojema  se takmiče, a nakon toga u roku od 30 dana dužni su da organizuju zajedničke osnivačke skupštine i  formiraju zajedničke  organe i tijela novih klubova. Sporazumom je predviđeno  da se budući rukometni i košarkaški klubovi, zbog  tradicije  zovu RK „Turbina Jablanica“ Jablanica, odnosno KK „Turbina Jablanica“ Jablanica.

ZAKAZANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je  XXIV (24) Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

     Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA   
    OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-2/18
Datum: 20.12.2018. godine

    Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e


J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVAČKA, UGOSTITELJSKA, OBRTNIČKA I NJIMA SRODNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINA JABLANICA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica br.: 02-02-2477-3/18- XXIII od 29.11.2018. godine, počevši od 30.11.2018. godine do 30.01.2019. godine otvorena javna rasprava  o:

Odluci o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općina Jablanica

Odluka o produžetku obustave nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica za srijedu (19.12.2018. godine)

Na osnovu Odluke Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama na području Općine Jablanica broj: 01-46-2662/18 od 14.12.2018. godine, uz konsultacije sa direktorima Osnovne i Srednje škole, Dječijeg obdaništa i Ministarstvom obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Općinski štab civilne zaštite donosi

O D L U K U
O produžetku obustave nastave u JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica za srijedu (19.12.2018. godine).

REAGOVANJE OŠ CZ JABLANICA

Opštinski štab CZ Jablanica, zbog građana Jablanice i svih dobronamjernih ljudi koji ovdje žive, ima potrebu da reaguje na saopštenje SDP Jablanica, objavljenog 17.12.2018. godine putem RTV Jablanica, u kojem Opštinski štab CZ Jablanica nije direktno prozvan, ali je po prirodi posla pozvan da odgovori na optužbe koje se odnose na aktuelnu vlast, obzirom da je OŠ CZ Jablanica, dio  strukture te vlasti i nosilac dijela poslova i odgovornosti poslova zbog kojih su upućene kritike od strane navedene političke stranke.

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

U skladu sa  Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u utorak 18.12.2018. godine,  u organizaciji Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove, kao nosioca izrade nacrta dokumenta, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima.