Članak je filtriran: Novembar 2018

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA

      Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
        OPĆINA JABLANICA
       OPĆINSKI NAČELNIK
Broj : 01-05-2187-1/18
Jablanica,  25.10.2018.godine

Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama („Sl.list RBiH" broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica( «Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 2/09), člana 10. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni djelatnosti I usklađivanje djelatnosti sa Standardnom klasifikaciojom djelatnosti Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”:broj : 3/08) i člana 2. i 9.  Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”:broj : 4/15), Općinski načelnik Općine Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
ZA  IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA

OBAVJEŠTENJE O UPLATI STIPENDIJA ZA MJESEC OKTOBAR 2018.

 

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da će danas, u petak 02. novembra 2018. godine, biti izvršena uplata stipendija za mjesec oktobar 2018. godine.