OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT BUDŽETA ZA 2020. GODINU

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2744-1/19-XXXIV, broj: 02-02-2744-2/19-XXXIV i 02-02-2744-3/19-XXXIV od 28.11.2019. godine otvorena javna rasprava od 29.11. do 16.12.2019. godine o:

• BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU – NACRT
• ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU – NACRT
• OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT

U okviru Javne rasprave održat će se zborovi građana po mjesnim zajednicama po posebno utvrđenom rasporedu od strane Općinskog načelnika u periodu od 05.12.2019. do 12.12.2019. godine koji će se javno objaviti.
Centralna javna rasprava o nacrtu navedenih akata će se održati dana 13.12.2019. godine (petak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 1000 časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu Ul. Pere Bilića br. 25. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 16.12.2019. godine do 1500 časova.
Materijali javne rasprave dostupni su u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Pozivamo Vas da se uključite u aktivnosti, davanjem pismenih prijedloga i direktnim učešćem na javnim raspravama.

 OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Materijale za Javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.

Program održavanja zborova građana možete pogledati na ovom linku.