Obavještene o PJN, broj: 753-7-1-18-3-24/20 od 22.05.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/20 - Nabavka servera za potrebe Općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-18-3-24/20 od 22.05.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1075/20
Jablanica, 22.05.2020. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.