Obavještenje o nabavci, broj: 753-7-3-162-3-30/19 od 01.08.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 20/19 – Rekonstrukcija vodovodne mreže van gradskog područja – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-162-3-30/19 od 01.08.2019. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1962/19
Jablanica, 01.08.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.