Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-160-3-28/19 od 29.07.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 18/19 – Sanacija stana oštećenog požarom vl. dr Dlakić – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-160-3-28/19 od 29.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

Broj: 01-16-1946/19
Jablanica, 29.07.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.