Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-157-3-26/19 od 12.07.2019.

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Povećanje smještajnih kapaciteta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-157-3-26/19 od 12.07.2019. godine. Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Broj: 01-16-1777/19
Jablanica, 12.07.2019. godine